Search: in
List of populated places in Hungary
List of populated places in Hungary in Encyclopedia Encyclopedia
  Tutorials     Encyclopedia     Videos     Books     Software     DVDs  
       

List of populated places in Hungary

This is a list of cities, towns and villages of Hungary

KEY: T = Town ; V = Village

Contents


A,

Name Type County District Population Post code
Aba V Fej r Abai 4,574 8127
Ab dszal k V J sz-Nagykun-Szolnok Tiszaf redi 4,677 5241
Abaliget V Baranya P csi 637 7678
Abas r V Heves Gy ngy si 2,665 3261
Aba jalp r V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 96 3882
Aba jk r V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 677 3882
Aba jlak V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 113 3815
Aba jsz nt V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 3,407 3881
Aba jszolnok V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 157 3809
Aba jv r V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 330 3898
Abda V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 3,061 9151
Abod V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 285 3753
Abony T Pest Cegl di 15,814 2740
brah mhegy V Veszpr m Tapolcai 501 8256
cs V Kom rom-Esztergom Kom romi 7,255 2941
Acsa V Pest V ci 1,528 2683
Acs d V Vas Szombathelyi 661 9746
Acsalag V Gy r-Moson-Sopron Csornai 482 9168
cstesz r V Kom rom-Esztergom Kisb ri 768 2887
Ad cs V Heves Gy ngy si 3,794 3292
d nd V Somogy Si foki 2,416 8653
Ad sztevel V Veszpr m P pai 874 8561
Adony V Fej r Adonyi 3,839 2457
Adorj nh za V Veszpr m Ajkai 471 8497
Adorj s V Baranya Sellyei 188 7841
g V Baranya S sdi 206 7381
gasegyh za V B cs-Kiskun Kecskem ti 1,933 6076
gfalva V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,951 9423
Aggtelek V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 628 3759
Agyagosszerg ny V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 938 9441
Ajak V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 3,952 4524
Ajka T Veszpr m Ajkai 31,649 8400
Aka V Kom rom-Esztergom Kisb ri 291 2862
Akaszt V B cs-Kiskun Kisk r si 3,483 6221
Alacska V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 877 3779
Alap V Fej r S rbog rdi 2,143 7011
Alatty n V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 2,035 5142
Albertirsa T Pest Cegl di 11,615 2730
Alcs tdoboz V Fej r Bicskei 1,504 8087
Aldebr V Heves F zesabonyi 2,178 3353
Algy V Csongr d Szegedi 5,326 6750
Alib nfa V Zala Zalaegerszegi 480 8921
Almamell k V Baranya Szigetv ri 496 7934
Alm sf zit V Kom rom-Esztergom Kom romi 2,369 2931
Alm sh za V Zala Zalaszentgr ti 57 8935
Alm skamar s V B k s Mez kov csh zi 989 5747
Alm skereszt r V Baranya Szigetv ri 87 7932
lmosd V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 1,673 4285
Als berecki V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 861 3985
Als bog t V Somogy Kaposv ri 300 7443
Als dobsza V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 393 3717
Als gagy V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 108 3837
Als mocsol d V Baranya S sdi 331 7345
Als n na V Tolna Szeksz rdi 728 7147
Als n medi V Pest Gy li 4,783 2351
Als nemesap ti V Zala Zalaegerszegi 751 8924
Als ny k V Tolna Szeksz rdi 821 7148
Als rs V Veszpr m Balatonalm di 1,335 8226
Als p hok V Zala Keszthely H v zi 1,254 8394
Als pet ny V N gr d R ts gi 752 2617
Als rajk V Zala Nagykanizsai 416 8767
Als regmec V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 220 3989
Als szenterzs bet V Zala Lenti 92 8973
Als szentiv n V Fej r S rbog rdi 682 7012
Als szentm rton V Baranya Sikl si 1,119 7826
Als sz ln k V Vas Szentgotth rdi 418 9983
Als szuha V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 520 3726
Als telekes V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 148 3735
Als told V N gr d P szt i 268 3069
Als jlak V Vas Vasv ri 621 9842
Als vad sz V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 1,551 3811
Als zsolca V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 6,190 3571
Ambr zfalva V Csongr d Mak i 545 6916
Anarcs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 2,010 4546
Andocs V Somogy Tabi 1,193 8675
Andornakt lya V Heves Egri 1,675 3399
Andr sfa V Vas Vasv ri 287 9811
Annav lgy V Kom rom-Esztergom Dorogi 983 2529
Ap catorna V Veszpr m Ajkai 185 8477
Apagy V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 2,341 4553
Apaj V Pest R ckevei 1,287 2345
Aparhant V Tolna Bonyh di 1,154 7186
Ap tfalva V Csongr d Mak i 3,323 6931
Ap tistv nfalva V Vas Szentgotth rdi 400 9982
Ap tvarasd V Baranya P csv radi 134 7720
Apc V Heves Hatvani 2,046 3032
porka V Pest R ckevei 1,165 2338
Apostag V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 2,083 6088
Aranyosap ti V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 2,144 4634
Aranyosgad ny V Baranya P csi 363 7671
Arka V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 113 3885
Arl V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 4,199 3663
Arn t V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,571 3713
rokt V Borsod-Aba j-Zempl n Mez cs ti 1,223
rp dhalom V Csongr d Szentesi 602 6623
rp s V Gy r-Moson-Sopron T ti 281 9132
rt nd V Hajd -Bihar Beretty jfalui 598 4115
sotthalom V Csongr d M rahalmi 4,191 6783
sv nyr r V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,989 9177
Aszal V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 2,034 3841
sz r V Kom rom-Esztergom Kisb ri 1,610 2881
Asz d T Pest Asz di 6,026 2170
Asz f V Veszpr m Balatonf redi 357 8241
ta V Baranya P csi 230 7763
t ny V Heves Hevesi 5,044 3371
Atk r V Heves Gy ngy si 3,376 3213
Attala V Tolna Domb v ri 892 7252
Name Rank County District Population Post code
Babarc V Baranya Moh csi 811 7757
Babarcsz l s V Baranya Sikl si 141 7814
Bab csa V Somogy Barcsi 1,853 7584
B bolna T Kom rom-Esztergom Kom romi 3,921 2943
B bonymegyer V Somogy Tabi 915 8658
Babosd br te V Zala Zalaegerszegi 485 8983
Bab t V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 1,168 9351
B csalm s T B cs-Kiskun B csalm si 7,611 6430
B csbokod V B cs-Kiskun Bajai 3,088 6453
B csbors d V B cs-Kiskun Bajai 1,280 6454
B csszentgy rgy V B cs-Kiskun Bajai 190 6511
B cssz l s V B cs-Kiskun B csalm si 431 6425
Badacsonytomaj T Veszpr m Tapolcai 2,284 8258
Badacsonyt rdemic V Veszpr m Tapolcai 872 8263
Bag V Pest Asz di 3,929 2191
Bagam r V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 2,449 4286
Baglad V Zala Lenti 61 8977
Bagod V Zala Zalaegerszegi 1,331 8992
B gyogszov t V Gy r-Moson-Sopron Csornai 1,353 9145
Baj V Kom rom-Esztergom Tatai 2,723 2836
Baja T B cs-Kiskun Bajai 38,031 6500
Baj nsenye V Vas riszentp teri 558 9944
Bajna V Kom rom-Esztergom Dorogi 2,032 2525
Baj t V Kom rom-Esztergom Esztergomi 1,494 2533
Bak V Zala Zalaegerszegi 1,784 8945
Bakh za V Somogy Nagyat di 250 7585
Bak ca V Baranya S sdi 342 7393
Bakonszeg V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,256 4164
Bakonya V Baranya P csi 401 7675
Bakonyb nk V Kom rom-Esztergom Kisb ri 521 2885
Bakonyb l V Veszpr m Zirci 1,445 8427
Bakonycsernye V Fej r M ri 3,179 8056
Bakonygyir t V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 180 8433
Bakonyj k V Veszpr m P pai 690 8581
Bakonykopp ny V Veszpr m P pai 228 8571
Bakonyk ti V Fej r M ri 106 8045
Bakonyn na V Veszpr m Zirci 1,062 8422
Bakonyoszlop V Veszpr m Zirci 557 8418
Bakonyp terd V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 301 9088
Bakonyp l ske V Veszpr m Ajkai 421 8457
Bakonys g V Veszpr m P pai 105 8557
Bakonys rk ny V Kom rom-Esztergom Kisb ri 973 2861
Bakonyszentiv n V Veszpr m P pai 254 8557
Bakonyszentkir ly V Veszpr m Zirci 917 8430
Bakonyszentl szl V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 1,936 8431
Bakonyszombathely V Kom rom-Esztergom Kisb ri 1,513 2884
Bakonysz cs V Veszpr m P pai 376 8572
Bakonytam si V Veszpr m P pai 699 8555
Baks V Csongr d Kisteleki 2,294 6768
Baksa V Baranya P csi 765 7834
Baktak k V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 738 3836
Baktal r nth za T Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 4,309 4561
Bakt tt s V Zala Zalaegerszegi 364 8946
Balajt V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 441 3780
Balassagyarmat T N gr d Balassagyarmati 17,664 2660
Bal stya V Csongr d Kisteleki 3,624 6764
Balaton V Heves B lap tfalvai 1,320 3347
Balatonakali V Veszpr m Balatonf redi 743 8243
Balatonalm di T Veszpr m Balatonalm di 8,542 8220
Balatonber ny V Somogy Fony di 1,210 8649
Balatonbogl r T Somogy Fony di 6,055 8630
Balatoncsics V Veszpr m Balatonf redi 169 8272
Balatonederics V Veszpr m Tapolcai 1,096 8312
Balatonendr d V Somogy Si foki 1,403 8613
Balatonfenyves V Somogy Fony di 1,886 8646
Balatonf kaj r V Veszpr m Balatonalm di 1,465 8164
Balatonf ldv r T Somogy Balatonf ldv ri 2,091 8623
Balatonf red T Veszpr m Balatonf redi 13,265 8230
Balatonf zf T Veszpr m Balatonalm di 4,223 8175
Balatongy r k V Zala Keszthely H v zi 904 8313
Balatonhenye V Veszpr m Tapolcai 152 8275
Balatonkenese V Veszpr m Balatonalm di 3,378 8174
Balatonkereszt r V Somogy Fony di 1,603 8648
Balatonlelle T Somogy Fony di 5,017 8638
Balatonmagyar d V Zala Nagykanizsai 523 8753
Balatonm riaf rd V Somogy Fony di 580 8647
Balaton sz d V Somogy Balatonf ldv ri 535 8637
Balatonrendes V Veszpr m Tapolcai 141 8255
Balatonszabadi V Somogy Si foki 2,895 8651
Balatonsz rsz V Somogy Balatonf ldv ri 2,027 8624
Balatonszemes V Somogy Balatonf ldv ri 1,774 8636
Balatonszentgy rgy V Somogy Fony di 1,673 8710
Balatonszepezd V Veszpr m Balatonf redi 414 8252
Balatonsz l s V Veszpr m Balatonf redi 522 8230
Balatonudvari V Veszpr m Balatonf redi 359 8242
Balaton jlak V Somogy Marcali 604 8712
Balatonvil gos V Veszpr m Balatonalm di 1,204 8171
Balinka V Fej r M ri 1,002 8055
Balk ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 6,768 4233
Ball sz g V B cs-Kiskun Kecskem ti 2,849 6035
Balmaz jv ros T Hajd -Bihar Balmaz jv rosi 18,149 4060
Balogunyom V Vas Szombathelyi 1,193 9771
Balotasz ll s V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 1,673 6412
Balsa V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 938 4468
B lv nyos V Somogy Balatonf ldv ri 566 8614
Bana V Kom rom-Esztergom Kom romi 1,764 2944
B nd V Veszpr m Veszpr mi 661 8443
B nfa V Baranya Szigetv ri 205 7914
B nhorv ti V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,607 3642
B nk V N gr d R ts gi 682 2653
B nokszentgy rgy V Zala Letenyei 705 8891
B nr ve V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,454 3654
B r V Baranya Moh csi 603 7711
Barab s V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 855 4937
Baracs V Fej r Duna jv rosi 3,380 2426
Baracska V Fej r Ercsi 2,709 2471
B r nd V Hajd -Bihar P sp klad nyi 2,709 4161
Baranyah dv g V Baranya Sellyei 234 7841
Baranyajen V Baranya S sdi 529 7384
Baranyaszentgy rgy V Baranya S sdi 194 7383
Barbacs V Gy r-Moson-Sopron Csornai 769 9169
Barcs T Somogy Barcsi 12,237 7570
B rdudvarnok V Somogy Kaposv ri 1,209 7478
Barlahida V Zala Lenti 169 8948
B rna V N gr d Salg tarj ni 1,144 3126
Barnag V Veszpr m Veszpr mi 101 8291
B rsonyos V Kom rom-Esztergom Kisb ri 835 2883
Basal V Baranya Szigetv ri 206 7922
Bask V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 232 3881
B ta V Tolna Szeksz rdi 1,927 7149
B taap ti V Tolna Bonyh di 441 7164
B tasz k T Tolna Szeksz rdi 6,894 7140
Bat V Somogy Kaposv ri 859 7258
B tmonostor V B cs-Kiskun Bajai 1,688 6528
B tonyterenye T N gr d B tonyterenyei 14,402 3070
B tor V Heves B lap tfalvai 2,732 3336
B torliget V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 833 4343
Battonya T B k s Mez kov csh zi 6,755 5830
B tya V B cs-Kiskun Kalocsai 2,210 6351
Batyk V Zala Zalaszentgr ti 415 8797
B zakerettye V Zala Letenyei 1,001 8887
Bazsi V Veszpr m S megi 465 8352
B b V Veszpr m P pai 248 8565
Becsehely V Zala Letenyei 2,290 8866
Becske V N gr d Balassagyarmati 626 2693
Becskeh za V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 50 3768
Becsv lgye V Zala Zalaegerszegi 866 8985
Bedegk r V Somogy Tabi 533 8666
Bed V Hajd -Bihar Beretty jfalui 307 4128
Bejcgyerty nos V Vas S rv ri 514 9683
B k s V Veszpr m P pai 221 8515
Bekecs V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 2,501 3903
B k s T B k s B k si 21,544 5630
B k scsaba county seat B k s B k scsabai 66,377 5600
B k ss mson V B k s Orosh zi 2,627 5946
B k sszentandr s V B k s Szarvasi 4,167 5561
Bek lce V Heves B lap tfalvai 1,377 3343
B lap tfalva V Heves B lap tfalvai 3,663 3346
B lav r V Somogy Barcsi 435 7589
Belecska V Tolna Tam si 386 7061
Beled V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 2,899 9343
Beleg V Somogy Nagyat di 703 7543
Belezna V Zala Nagykanizsai 882 8855
B lmegyer V B k s B k si 1,155 5643
Beloiannisz V Fej r Adonyi 1,202 2455
Bels s rd V Zala Lenti 118 8978
Belv rdgyula V Baranya Moh csi 461 7747
Benk V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 491 4643
B nye V Pest Monori 1,249 2216
B r V N gr d P szt i 452 3045
B rbaltav r V Vas Vasv ri 562 9831
Bercel V N gr d Balassagyarmati 2,011 2687
Beregdar c V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 855 4934
Beregsur ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 636 4933
Berekb sz rm ny V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,872 4116
Berekfurdo V J sz-Nagykun-Szolnok Karcagi 919 5309
Beremend V Baranya Sikl si 2,815 7827
Berente V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,031 3704
Beret V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 270 3834
Beretty jfalu T Hajd -Bihar Beretty jfalui 16,107 4100
Berhida V Veszpr m V rpalotai 5,968 8181
Berkenye V N gr d R ts gi 599 2641
Berkesd V Baranya P csv radi 920 7664
Berkesz V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 955 4521
Bernecebar ti V Pest Szobi 950 2639
Berz k V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,053 3575
Berzence V Somogy Csurg i 2,713 7516
Besence V Baranya Sellyei 144 7964
Beseny d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 693 4557
Beseny telek V Heves F zesabonyi 4,910 3373
Besenysz g V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 3,523 5071
Besny V Fej r Adonyi 1,865 2456
Beszterec V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 1,132 4488
Bezedek V Baranya Moh csi 287 7782
Bezenye V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,612 9223
Bezer d V Zala Zalaegerszegi 201 8934
Bezi V Gy r-Moson-Sopron Csornai 412 9162
Biatorb gy V Pest Buda rsi 8,591 2051
Bics rd V Baranya Szentl rinci 985 7671
Bicske T Fej r Bicskei 11,160 2060
Bihardancsh za V Hajd -Bihar P sp klad nyi 219 4175
Biharkeresztes T Hajd -Bihar Beretty jfalui 4,227 4110
Biharnagybajom V Hajd -Bihar P sp klad nyi 2,999 4172
Bihartorda V Hajd -Bihar P sp klad nyi 982 4174
Biharugra V B k s Sarkadi 1,071 5538
Bik cs V Tolna Paksi 490 7043
Bikal V Baranya S sdi 876 7346
Biri V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 1,411 4235
Birj n V Baranya P csi 444 7747
Bisse V Baranya Sikl si 249 7811
Boba V Vas Celld m lki 846 9542
Bocf lde V Zala Zalaegerszegi 1,046 8943
Bocon d V Heves Hevesi 2,955 3368
B csa V B cs-Kiskun Kisk r si 1,846 6235
Bocska V Zala Nagykanizsai 364 8776
Bocskaikert V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 2,637 4241
Boda V Baranya Szentl rinci 425 7672
Bodajk V Fej r M ri 4,103 8053
Bodm r V Fej r Bicskei 215 8080
Bodolyab r V Baranya Koml i 307 7394
Bodonhely V Gy r-Moson-Sopron T ti 333 9134
Bodony V Heves P terv s rai 2,896 3243
Bodorfa V Veszpr m S megi 140 8471
Bodrog V Somogy Kaposv ri 475 7439
Bodroghalom V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 1,377 3987
Bodrogkereszt r V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 1,325 3916
Bodrogkisfalud V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 989 3917
Bodrogolaszi V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 972 3943
B dvalenke V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 194 3768
B dvar k V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 154 3764
B dvaszilas V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 1,234 3763
Bog cs V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 2,120 3412
Bog d V Baranya P csi 842 7742
Bog dmindszent V Baranya Sellyei 438 7836
Bogd sa V Baranya Sellyei 339 7966
Bogyiszl V Tolna Szeksz rdi 2,365 7132
Bogyoszl V Gy r-Moson-Sopron Csornai 635 9324
Bojt V Hajd -Bihar Beretty jfalui 567 4114
B kah za V Zala Keszthely H v zi 341 8741
Bokod V Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 2,270 2855
Bokor V N gr d P szt i 136 3066
Boldog V Heves Hatvani 2,674 3016
Boldogasszonyfa V Baranya Szigetv ri 501 7937
Boldogk jfalu V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 564 3884
Boldogk v ralja V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 1,170 3885
Boldva V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 2,481 3794
Bolh s V Somogy Nagyat di 486 7517
Bolh V Somogy Barcsi 820 7586
B ly T Baranya Moh csi 3,770 7754
Boncodf lde V Zala Zalaegerszegi 244 8992
Bonyh d T Tolna Bonyh di 14,176 7150
Bonyh dvarasd V Tolna Bonyh di 497 7158
Bonnya V Somogy Tabi 325 7281
Bord ny V Csongr d M rahalmi 3,182 6795
Borg ta V Vas Celld m lki 159 9554
Borj d V Baranya Moh csi 449 7756
Borota V B cs-Kiskun J noshalmi 1,599 6445
Borsfa V Zala Letenyei 768 8885
Borsodb ta V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 951 3658
Borsodgeszt V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 303 3426
Borsodiv nka V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 751 3462
Borsodn dasd T Borsod-Aba j-Zempl n zdi 3,573 3671
Borsodszentgy rgy V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,361 3623
Borsodszir k V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 1,214 3796
Borsosber ny V N gr d R ts gi 1,040 2644
Borsz rcs k V Veszpr m Ajkai 405 8479
Borzav r V Veszpr m Zirci 792 8428
Bosta V Baranya P csi 143 7811
Botpal d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 601 4955
Botykapeterd V Baranya Szigetv ri 368 7900
Bozzai V Vas Szombathelyi 307 9752
Bozsok V Vas K szegi 381 9727
B zsva V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 224 3994
B V Vas Csepregi 684 9625
B cs V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,763 3574
B de V Zala Zalaegerszegi 301 8991
B deh za V Zala Lenti 89 8969
B g t V Vas S rv ri 391 9612
B g te V Vas S rv ri 339 9675
B h nye V Somogy Marcali 2,521 8719
B k ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 3,275 4231
B lcske V Tolna Paksi 2,984 7025
B ny V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 2,229 9073
B rcs V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,040 9152
B rz nce V Zala Nagykanizsai 69 8772
B s rk ny V Gy r-Moson-Sopron Csornai 2,199 9167
B sz nfa V Somogy Kaposv ri 606 7475
Bucsa V B k s Szeghalmi 2,549 5527
Bucsu V Vas Szombathelyi 600 9792
Bucsuszentl szl V Zala Zalaegerszegi 886 8925
Bucsuta V Zala Letenyei 267 8893
Budajen V Pest Pilisv r sv ri 1,380 2093
Budakal sz V Pest Szentendrei 9,507 2011
Budakeszi T Pest Pilisv r sv ri 12,924 2092
Buda rs T Pest Buda rsi 24,586 2040
Budapest capital Pest Budapesti 1,695,000 1000*
Bugac V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 3,108 6114
Bugacpusztah za V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 353 6114
Bugyi V Pest Gy li 5,272 2347
Buj V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 2,456 4483
Buj k V N gr d P szt i 2,386 3047
Buzs k V Somogy Lengyelt ti 1,451 8695
B k V Vas Csepregi 3,213 9737
B kk br ny V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,683 3422
B kkaranyos V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,445 3554
B kkmogyor sd V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 174 3648
B kk sd V Baranya Szentl rinci 1,308 7682
B kksz k V Heves P terv s rai 1,530 3335
B kkszenterzs bet V Heves P terv s rai 2,486 3257
B kkszentkereszt V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,265 3557
B kkszentm rton V Heves B lap tfalvai 826 3346
B kkzs rc V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,091 3414
B r s V Baranya Szigetv ri 103 7973
B ss V Somogy Kaposv ri 442 7273
B tt s V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 235 3821
Name Rank County District Population Post code
C k V Vas K szegi 267 9725
Cak h za V Gy r-Moson-Sopron Csornai 62 9165
Cece V Fej r S rbog rdi 2,806 7013
C g nyd ny d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 735 4732
Cegl d T Pest Cegl di 38,048 2700
Cegl dbercel V Pest Cegl di 4,548 2737
Celld m lk T Vas Celld m lki 11,553 9500
Cered V N gr d Salg tarj ni 1,246 3123
Chernelh zadamonya V Vas Csepregi 218 9624
Cibakh za V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 4,641 5462
Cig nd V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 3,225 3973
Cik V Tolna Bonyh di 968 7161
Cir k V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 644 9364
C n V Baranya Sikl si 258 7843

Cs

Name Rank County District Population Post code
Csabacs d V B k s Szarvasi 2,102 5551
Csabaszabadi V B k s B k scsabai 366 5609
Csabdi V Fej r Bicskei 1,162 2064
Csabrendek V Veszpr m S megi 3,011 8474
Cs fordj nosfa V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 246 9375
Csaholc V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 527 4967
Csaj g V Veszpr m Balatonalm di 889 8163
Cs k ny V Somogy Marcali 287 8735
Cs k nydoroszl V Vas K rmendi 1,785 9919
Cs kber ny V Fej r M ri 1,242 8073
Cs kv r V Fej r Bicskei 5,316 8083
Csan dalberti V Csongr d Mak i 496 6915
Csan dap ca V B k s Orosh zi 2,877 5662
Csan dpalota V Csongr d Mak i 3,309 6913
Cs nig V Vas S rv ri 438 9654
Cs ny V Heves Hatvani 4,787 3015
Cs nyoszr V Baranya Sellyei 718 7964
Csanytelek V Csongr d Csongr di 2,975 6647
Csapi V Zala Nagykanizsai 184 8756
Csapod V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 572 9372
Cs rdasz ll s V B k s B k si 545 5621
Csarn ta V Baranya Sikl si 149 7811
Csaroda V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 654 4844
Cs sz r V Kom rom-Esztergom Kisb ri 1,926 2858
Cs sz rt lt s V B cs-Kiskun Kisk r si 2,648 6239
Cs szl V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 387 4973
Cs talja V B cs-Kiskun Bajai 1,732 6523
Csat r V Zala Zalaegerszegi 568 8943
Csatasz g V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 314 5064
Csatka V Kom rom-Esztergom Kisb ri 309 2888
Cs voly V B cs-Kiskun Bajai 2,061 6448
Cseb ny V Baranya Szigetv ri 117 7935
Cs cse V N gr d P szt i 994 3052
Cseg ld V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 677 4742
Csehb nya V Veszpr m Ajkai 283 8445
Csehi V Vas Vasv ri 308 9833
Csehimindszent V Vas Vasv ri 422 9834
Cs m V Kom rom-Esztergom Kom romi 478 2949
Csem V Pest Cegl di 4,273 2713
Csempeszkop cs V Vas Szombathelyi 306 9764
Csengele V Csongr d Kisteleki 2,049 6765
Csenger T Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 5,211 4765
Csengersima V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 707 4743
Csenger jfalu V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 892 4764
Cseng d V B cs-Kiskun Kisk r si 2,323 6222
Cs nye V Vas S rv ri 636 9611
Cseny te V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 393 3837
Cs p V Kom rom-Esztergom Kisb ri 363 2946
Cs pa V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 1,866 5475
Csepreg T Tolna Csepregi 3,612 9735
Cs r V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 47 9375
Cserdi V Baranya Szentl rinci 350 7683
Cser nfa V Somogy Kaposv ri 243 7472
Cser pfalu V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,095 3413
Cser pv ralja V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 553 3417
Cserh thal p V N gr d Balassagyarmati 411 2694
Cserh tsur ny V N gr d Balassagyarmati 960 2676
Cserh tszentiv n V N gr d P szt i 170 3066
Cserkesz l V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 2,231 5465
Cserk t V Baranya P csi 430 7673
Csernely V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 958 3648
Cserszegtomaj V Zala Keszthely H v zi 2,025 8372
Csertalakos V Zala Lenti 48 8951
Csert V Baranya Szigetv ri 448 7900
Csesznek V Veszpr m Zirci 588 8419
Csesztreg V Zala Lenti 854 8973
Csesztve V N gr d Balassagyarmati 330 2678
Cset ny V Veszpr m Zirci 2,068 8417
Cs vharaszt V Pest Monori 1,868 2212
Csibr k V Tolna Domb v ri 430 7225
Csik ria V B cs-Kiskun B csalm si 995 6424
Csik st tt s V Tolna Domb v ri 956 7341
Csikv nd V Gy r-Moson-Sopron T ti 502 9127
Csincse V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 623 3442
Csipkerek V Vas Vasv ri 410 9836
Csit r V N gr d Balassagyarmati 449 2673
Csob d V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 730 3848
Csobaj V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 808 3927
Csob nka V Pest Szentendrei 2,855 2014
Cs kak V Fej r M ri 1,072 8074
Csokonyavisonta V Somogy Barcsi 1,787 7555
Csokvaom ny V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 951 3647
Csolnok V Kom rom-Esztergom Dorogi 3,401 2521
Cs lyosp los V B cs-Kiskun Kiskunmajsai 1,893 6135
Csoma V Somogy Kaposv ri 455 7253
Csom d V Pest Veresegyh zi 866 2161
Csomb rd V Somogy Kaposv ri 310 7432
Csongr d T Csongr d Csongr di 18,713 6640
Csonkahegyh t V Zala Zalaegerszegi 346 8918
Csonkamindszent V Baranya Szentl rinci 176 7940
Csopak V Veszpr m Balatonf redi 1,577 8229
Cs r V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,679 8041
Csorna T Gy r-Moson-Sopron Csornai 10,810 9300
Csorv s V B k s Orosh zi 5,738 5920
Cs t V Veszpr m P pai 1,118 8558
Cs de V Zala Zalaegerszegi 90 8991
Cs gle V Veszpr m Ajkai 729 8495
Cs km V Hajd -Bihar Beretty jfalui 2,178 4145
Cs k ly V Somogy Kaposv ri 1,161 7526
Cs mend V Somogy Marcali 336 8700
Cs m d r V Zala Lenti 667 8957
Cs m r V Pest G d ll i 7,510 2141
Cs nge V Vas Celld m lki 413 9513
Cs rnyef ld V Zala Letenyei 483 8873
Cs r g V Pest V ci 1,528 2135
Cs r tnek V Vas Szentgotth rdi 935 9962
Cs sz V Fej r Abai 1,053 8122
Cs v r V Pest V ci 704 2615
Csurg T Somogy Csurg i 5,783 8840
Csurg nagymarton V Somogy Csurg i 214 8840
Name Rank County District Population Post code
Dabas T Pest Dabasi 16,018 2370
Dabronc V Veszpr m S megi 497 8345
Dabrony V Veszpr m Ajkai 403 8485
Dad V Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 1,093 2854
D g V Kom rom-Esztergom Dorogi 993 2522
D ka V Veszpr m P pai 622 8592
Dalmand V Tolna Domb v ri 1,470 7211
Damak V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 245 3780
D m c V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 442 3978
D nszentmikl s V Pest Cegl di 2,691 2735
D ny V Pest G d ll i 4,249 2118
Daraboshegy V Tolna K rmendi 105 9917
Dar ny V Somogy Barcsi 1,006 7988
Darn V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 160 4737
Darn zseli V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,603 9232
Daruszentmikl s V Fej r Duna jv rosi 1,347 2423
Darvas V Hajd -Bihar Beretty jfalui 677 4144
D vod V B cs-Kiskun Bajai 2,227 6524
Debercs ny V N gr d Balassagyarmati 100 2694
Debrecen county seat Hajd -Bihar Debreceni 205,881 4000*
Debr te V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 34 3825
Decs V Tolna Szeksz rdi 4,302 7144
D destapolcs ny V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,641 3643
D g V Fej r Enyingi 2,373 8135
Dejt r V N gr d Balassagyarmati 1,505 2649
D legyh za V Pest R ckevei 2,532 2337
Demecser T Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 4,551 4516
Demj n V Heves Egri 2,509 3395
Dencsh za V Baranya Szigetv ri 622 7915
D nesfa V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 390 9365
Derecske T Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 9,297 4130
Derekegyh z V Csongr d Szentesi 1,851 6621
Deszk V Csongr d Szegedi 3,392 6772
Detek V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 326 3834
Detk V Heves Gy ngy si 2,809 3275
D vav nya T B k s Szeghalmi 8,895 5510
Devecser T Veszpr m Ajkai 5,211 8460
Dinnyeberki V Baranya Szentl rinci 115 7683
Di sber ny V Tolna Tam si 403 7072
Di sd V Pest Buda rsi 6,307 2049
Di sjen V N gr d R ts gi 2,864 2643
Di sk l V Zala Keszthely H v zi 533 8764
Di sviszl V Baranya Sikl si 716 7817
Doba V Veszpr m Ajkai 586 8482
Doboz V B k s B k scsabai 4,564 5624
Dobri V Zala Lenti 211 8874
Dobronhegy V Zala Zalaegerszegi 159 8917
D c V Csongr d Szegedi 806 6766
Domah za V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 990 3627
Domasz k V Csongr d Szegedi 4,426 6781
Dombegyh z V B k s Mez kov csh zi 2,410 5836
Dombiratos V B k s Mez kov csh zi 752 5745
Domb v r T Tolna Domb v ri 20,841 7200
Dombr d T Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 4,269 4492
Domony V Pest Asz di 2,005 2182
Domoszl V Heves Gy ngy si 4,022 3263
Dorm nd V Heves F zesabonyi 2,006 3374
Dorog T Kom rom-Esztergom Dorogi 12,636 2510
Dorogh za V N gr d B tonyterenyei 1,266 3153
Dozmat V Tolna Szombathelyi 179 9791
D b rhegy V Tolna K rmendi 202 9914
D br ce V Zala Zalaszentgr ti 94 8357
D br k z V Tolna Domb v ri 2,163 7228
D br nte V Veszpr m P pai 268 8597
D ge V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 2,237 4495
D m s V Kom rom-Esztergom Esztergomi 1,120 2027
D ms d V Pest R ckevei 5,777 2344
D r V Gy r-Moson-Sopron Csornai 608 9147
D rgicse V Veszpr m Balatonf redi 269 8244
D r ske V Vas K rmendi 115 9913
D tk V Zala Zalaszentgr ti 28 8799
D v ny V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 286 3721
Dr gsz l V B cs-Kiskun Kalocsai 394 6342
Dr vacsehi V Baranya Sikl si 251 7851
Dr vacsepely V Baranya Sikl si 238 7846
Dr vafok V Baranya Sellyei 541 7967
Dr vag rdony V Somogy Barcsi 164 7977
Dr vaiv nyi V Baranya Sellyei 246 7960
Dr vakereszt r V Baranya Sellyei 163 7967
Dr vapalkonya V Baranya Sikl si 277 7851
Dr vapiski V Baranya Sikl si 97 7843
Dr vaszabolcs V Baranya Sikl si 711 7851
Dr vaszerdahely V Baranya Sikl si 199 7847
Dr vaszt ra V Baranya Sellyei 442 7960
Dr vatam si V Somogy Barcsi 370 7979
Dr gelypal nk V N gr d Balassagyarmati 1,680 2646
Dubics ny V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 314 3635
Dudar V Veszpr m Zirci 1,726 8416
Duka V Vas Celld m lki 277 9556
Dunaalm s V Kom rom-Esztergom Tatai 1,698 2545
Dunabogd ny V Pest Szentendrei 3,012 2023
Dunaegyh za V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 1,536 6323
Dunafalva V B cs-Kiskun Bajai 1,003 7713
Dunaf ldv r T Tolna Paksi 9,286 7020
Dunaharaszti T Pest R ckevei 16,468 2330
Dunakeszi T Pest Dunakeszi 29,430 2120
Dunakiliti V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,761 9225
Dunapataj V B cs-Kiskun Kalocsai 3,673 6328
Dunaremete V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 248 9235
Dunaszeg V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,729 9174
Dunaszekcs V Baranya Moh csi 2,191 7712
Dunaszentbenedek V B cs-Kiskun Kalocsai 955 6333
Dunaszentgy rgy V Tolna Paksi 2,661 7135
Dunaszentmikl s V Kom rom-Esztergom Tatai 423 2897
Dunaszentp l V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 646 9175
Dunasziget V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,463 9226
Dunatet tlen V B cs-Kiskun Kalocsai 603 6325
Duna jv ros city w. county rights Fej r Duna jv rosi 52,794 2400
Dunavars ny V Pest R ckevei 6,022 2336
Dunavecse V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 4,237 6087
Dusnok V B cs-Kiskun Kalocsai 3,285 6353
D zs V Tolna Tam si 325 7224

E,

Name Rank County District Population Post code
Eberg c V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 139 9451
Ebes V Hajd -Bihar Hajd szoboszl i 4,473 4211
cs V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 1,762 9083
Ecs d V Heves Hatvani 4,160 3013
Ecseg V N gr d P szt i 1,282 3053
Ecsegfalva V B k s Szeghalmi 1,446 5515
Ecseny V Somogy Kaposv ri 283 7457
Ecser V Pest Monori 3,252 2233
Edde V Somogy Kaposv ri 248 7443
Edel ny T Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 11,168 3780
Edve V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 144 9343
Eger county seat Heves Egri 57,000 3300
Eger g V Baranya P csi 1,004 7763
Egeralja V Veszpr m Ajkai 268 8497
Egeraracsa V Zala Keszthely H v zi 371 8765
Egerbakta V Heves Egri 3,238 3321
Egerbocs V Heves B lap tfalvai 1,595 3337
Egercsehi V Heves B lap tfalvai 1,039 3341
Egerfarmos V Heves F zesabonyi 2,379 3379
Egerl v V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 649 3461
Egerszal k V Heves Egri 2,311 3394
Egersz l t V Heves Egri 2,610 3328
gersz g V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 79 3757
Egerv r V Zala Zalaegerszegi 1,063 8913
Egerv lgy V Tolna Vasv ri 410 9684
Egyed V Gy r-Moson-Sopron Csornai 588 9314
Egyek V Hajd -Bihar Balmaz jv rosi 5,527 4069
Egyh zasdengeleg V N gr d P szt i 510 3043
Egyh zasfalu V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 922 9473
Egyh zasgerge V N gr d Salg tarj ni 850 3185
Egyh zasharaszti V Baranya Sikl si 336 7824
Egyh zashetye V Vas Celld m lki 425 9554
Egyh zasholl s V Vas K rmendi 580 9781
Egyh zaskesz V Veszpr m P pai 602 8523
Egyh zaskoz r V Baranya Koml i 878 7347
Egyh zasr d c V Vas K rmendi 1,355 9783
Elek T B k s Gyulai 5,567 5742
Ellend V Baranya P csi 230 7744
El sz ll s V Fej r Duna jv rosi 2,602 2424
Em d T Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 5,474 3432
Encs T Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 7,052 3860
Encsencs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,061 4374
Endrefalva V N gr d Sz cs nyi 1,278 3165
Endr c V Baranya Szigetv ri 406 7973
Enese V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,780 9143
Enying T Fej r Enyingi 7,166 8130
Eperjes V Csongr d Szentesi 668 6624
Eperjeske V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,269 4646
Epl ny V Veszpr m Zirci 489 8413
Ep l V Kom rom-Esztergom Dorogi 661 2526
Ercsi T Fej r Ercsi 8,407 2451
rd T Pest Buda rsi 58,117 2030
Erd b nye V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 1,298 3932
Erd horv ti V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 650 3935
Erd kertes V Pest Veresegyh zi 6,024 2113
Erd k vesd V Heves P terv s rai 1,718 3252
Erd k rt V N gr d P szt i 609 2176
Erd sm rok V Baranya Moh csi 93 7735
Erd smecske V Baranya P csv radi 417 7723
Erd tarcsa V N gr d P szt i 624 2177
Erd telek V Heves Hevesi 4,491 3358
Erk V Heves Hevesi 2,168 3295
rpatak V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 1,855 4245
rsekcsan d V B cs-Kiskun Bajai 2,897 6347
rsekhalma V B cs-Kiskun Bajai 720 6348
rsekvadkert V N gr d Balassagyarmati 3,812 2659
rt ny V Tolna Tam si 759 7093
Erzs bet V Baranya P csv radi 338 7661
Eszt r V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,412 4124
Eszteregnye V Zala Nagykanizsai 746 8882
Eszterg lyhorv ti V Zala Keszthely H v zi 452 8742
Esztergom T Kom rom-Esztergom Esztergomi 29,769 2500
Ete V Kom rom-Esztergom Kisb ri 609 2947
Etes V N gr d Salg tarj ni 1,528 3136
Etyek V Fej r Bicskei 3,783 2091
Name Rank County District Population Post code
F bi nh za V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 1,919 4354
F bi nsebesty n V Csongr d Szentesi 2,317 6625
F c nkert V Tolna Szeksz rdi 765 7136
Fadd V Tolna Szeksz rdi 4,499 7133
F j V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 289 3865
Fajsz V B cs-Kiskun Kalocsai 1,901 6352
Fancsal V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 371 3855
Far d V Gy r-Moson-Sopron Csornai 1,917 9321
Farkasgyep V Veszpr m P pai 441 8582
Farkaslyuk V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,981 3608
Farmos V Pest Nagyk tai 3,653 2765
Fazekasboda V Baranya P csv radi 210 7732
Fed mes V Heves P terv s rai 862 3255
Fegyvernek V J sz-Nagykun-Szolnok T r kszentmikl si 7,006 5231
Feh rgyarmat T Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 8,932 4900
Feh rt V Gy r-Moson-Sopron Csornai 468 9163
Feh rv rcsurg V Fej r M ri 1,860 8052
Feked V Baranya Moh csi 214 7724
Feketeerd V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 404 9211
Felcs t V Fej r Bicskei 1,669 8086
Feldebr V Heves F zesabonyi 2,652 3352
Felgy V Csongr d Csongr di 1,472 6645
Felp c V Gy r-Moson-Sopron T ti 848 9122
Fels berecki V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 325 3985
Fels csat r V Vas Szombathelyi 474 9794
Fels dobsza V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 983 3847
Fels egerszeg V Baranya S sdi 159 7370
Fels gagy V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 165 3837
Fels j nosfa V Tolna riszentp teri 213 9934
Fels kelecs ny V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 398 3722
Fels lajos V B cs-Kiskun Kecskem ti 981 6055
Fels mar c V Tolna riszentp teri 317 9918
Fels mocsol d V Somogy Kaposv ri 559 7456
Fels n na V Tolna Szeksz rdi 705 7175
Fels ny r d V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,060 3721
Fels ny k V Tolna Tam si 1,131 7099
Fels rs V Veszpr m Balatonalm di 1,249 8227
Fels p hok V Zala Keszthely H v zi 579 8380
Fels pakony V Pest Gy li 2,989 2363
Fels pet ny V N gr d R ts gi 768 2611
Fels rajk V Zala Nagykanizsai 803 8767
Fels regmec V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 251 3989
Fels szenterzs bet V Zala Lenti 16 8973
Fels szentiv n V B cs-Kiskun Bajai 2,028 6447
Fels szentm rton V Baranya Sellyei 1,094 7968
Fels sz ln k V Vas Szentgotth rdi 659 9985
Fels t rk ny V Heves Egri 7,733 3324
Fels telekes V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 808 3735
Fels told V N gr d P szt i 175 3067
Fels vad sz V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 553 3814
Fels zsolca T Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 7,150 3561
F nyeslitke V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 2,468 4621
Feny f V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 147 8432
Ferencsz ll s V Csongr d Mak i 638 6774
Fert boz V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 255 9493
Fert d T Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 3,406 9431
Fert endr d V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 635 9442
Fert homok V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 524 9492
Fert r kos V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 2,182 9421
Fert szentmikl s V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 3,844 9444
Fert sz plak V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,180 9436
Fiad V Somogy Tabi 187 7282
Filkeh za V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 104 3994
Fityeh z V Zala Nagykanizsai 737 8835
Fokt V B cs-Kiskun Kalocsai 1,707 6331
Foly s V Hajd -Bihar Polg ri 405 4090
Fon V Somogy Kaposv ri 359 7271
Fony V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 421 3893
Fony d T Somogy Fony di 5,257 8640
Forr sk t V Csongr d M rahalmi 2,321 6793
Forr V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 2,398 3849
F t V Pest Dunakeszi 16,559 2151
F lde k V Csongr d Mak i 3,324 6922
F ldes V Hajd -Bihar P sp klad nyi 4,350 4177
F nyed V Somogy Marcali 94 8732
Ful k rcs V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 395 3864
Furta V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,179 4141
F le V Fej r Sz kesfeh rv ri 873 8157
F lesd V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 492 4964
F l p V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 1,878 4266
F l ph za V B cs-Kiskun Kecskem ti 952 6042
F l pjakab V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 1,151 6116
F l psz ll s V B cs-Kiskun Kisk r si 2,525 6085
F lp sdar c V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 336 4754
F rged V Tolna Tam si 698 7087
F z r V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 604 3996
F z rkajata V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 145 3994
F z rkoml s V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 386 3997
F z rradv ny V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 431 3993
F zesabony T Heves F zesabonyi 4,634 3390
F zesgyarmat T B k s Szeghalmi 6,542 5525
F zv lgy V Zala Nagykanizsai 143 8777
Name Rank County District Population Post code
G borj n V Hajd -Bihar Beretty jfalui 927 4122
G borj nh za V Zala Lenti 79 8969
Gacs ly V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 889 4972
Gad cs V Somogy Kaposv ri 118 7276
Gad ny V Somogy Marcali 347 8716
Gadna V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 263 3815
G doros V B k s Orosh zi 4,084 5932
Gagyap ti V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 15 3837
Gagyb tor V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 296 3817
Gagyvend gi V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 201 3816
Galambok V Zala Nagykanizsai 1,279 8754
Galgaguta V N gr d Balassagyarmati 723 2686
Galgagy rk V Pest V ci 1,113 2681
Galgah v z V Pest Asz di 2,542 2193
Galgam csa V Pest Veresegyh zi 1,971 2183
G losfa V Somogy Kaposv ri 309 7473
Galv cs V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 112 3752
Gam s V Somogy Fony di 857 8685
Ganna V Veszpr m P pai 297 8597
G nt V Fej r Bicskei 849 8082
Gara V B cs-Kiskun Bajai 2,653 6522
Gar b V N gr d P szt i 77 3067
Garabonc V Zala Nagykanizsai 795 8747
Garadna V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 492 3873
Garbolc V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 135 4976
G rdony T Fej r G rdonyi 8,005 2483
Gar V Baranya Sikl si 356 7812
Gasztony V Vas Szentgotth rdi 487 9952
G t r V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 1,035 6111
G vavencsell V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 3,938 4472
G berj n V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 574 4754
Gecse V Veszpr m P pai 488 8543
G derlak V B cs-Kiskun Kalocsai 1,097 6334
G g ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 2,105 4517
Gelej V Borsod-Aba j-Zempl n Mez cs ti 704 3444
Gel nes V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 611 4935
Gell nh za V Zala Zalaegerszegi 1,689 8981
Gelse V Zala Nagykanizsai 1,183 8774
Gelsesziget V Zala Nagykanizsai 278 8774
Gemzse V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 849 4567
Gencsap ti V Vas Szombathelyi 2,665 9721
G rce V Vas S rv ri 1,195 9672
Gerde V Baranya Szentl rinci 583 7951
Gerend s V B k s Orosh zi 1,568 5925
Ger nyes V Baranya S sdi 277 7362
Geresdlak V Baranya Moh csi 935 7733
Gerjen V Tolna Paksi 1,362 7134
Gersekar t V Vas Vasv ri 773 9813
Geszt V B k s Sarkadi 861 5734
Gesztely V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,880 3715
Geszter d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 1,789 4232
G tye V Zala Keszthely H v zi 129 8762
Gic V Veszpr m P pai 506 8435
Gige V Somogy Kaposv ri 363 7527
Gilv nfa V Baranya Sellyei 392 7954
Girincs V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 815 3578
G g nfa V Veszpr m S megi 792 8346
Golop V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 656 3906
Gomba V Pest Monori 2,818 2217
Gombosszeg V Zala Zalaegerszegi 50 8984
G r V Tolna Csepregi 241 9625
Gordisa V Baranya Sikl si 312 7853
Gosztola V Zala Lenti 51 8960
G d T Pest Dunakeszi 15,659 2131
G d ll T Pest G d ll i 31,465 2100
G dre V Baranya S sdi 966 7386
G lle V Somogy Kaposv ri 1,157 7272
G m rsz l s V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 92 3728
G nc T Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 2,268 3895
G ncruszka V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 701 3894
G ny V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 3,065 9071
G rbeh za V Hajd -Bihar Polg ri 2,672 4075
G rcs ny V Baranya P csi 1,726 7833
G rcs nydoboka V Baranya Moh csi 438 7728
G rgeteg V Somogy Nagyat di 1,239 7553
G sfa V Zala Zalaegerszegi 363 8913
Gr b c V Tolna Bonyh di 208 7162
Gul cs V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 891 4842
Gutorf lde V Zala Lenti 1,212 8951

Gy

Name Rank County District Population Post code
Gy l T Pest Gy li 21,397 2360
Gyal ka V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 72 9474
Gyan geregye V Vas Szombathelyi 148 9774
Gyarmat V Gy r-Moson-Sopron T ti 1,290 9126
Gy k nyes V Somogy Csurg i 1,085 8851
Gyenesdi s V Zala Keszthely H v zi 2,934 8315
Gyep kaj n V Veszpr m S megi 359 8473
Gyermely V Kom rom-Esztergom Tatab nyai 1,273 2821
Gy d V Baranya P csi 618 7668
Gyomaendr d T B k s B k si 15,344 5500
Gy r V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 442 9363
Gy m re V Gy r-Moson-Sopron T ti 1,370 9124
Gy mr T Pest Monori 13,904 2230
Gy ngyfa V Baranya Szentl rinci 153 7954
Gy ngy s T Heves Gy ngy si 5,531 3200
Gy ngy sfalu V Vas K szegi 1,095 9723
Gy ngy shal sz V Heves Gy ngy si 2,714 3212
Gy ngy smell k V Baranya Szigetv ri 331 7972
Gy ngy soroszi V Heves Gy ngy si 2,139 3211
Gy ngy spata V Heves Gy ngy si 6,075 3035
Gy ngy ssolymos V Heves Gy ngy si 6,485 3231
Gy ngy starj n V Heves Gy ngy si 4,639 3036
Gy nk V Tolna Tam si 2,179 7064
Gy r county seat Gy r-Moson-Sopron Gy ri 128,913 9000*
Gy rasszonyfa V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 504 9093
Gy re V Tolna Bonyh di 769 7352
Gy rgytarl V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 604 3954
Gy rk ny V Tolna Paksi 944 7045
Gy rladam r V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,282 9173
Gy r cske V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 124 4625
Gy rs g V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 1,489 9084
Gy rs v nyh z V Gy r-Moson-Sopron Csornai 802 9161
Gy rszemere V Gy r-Moson-Sopron T ti 3,014 9121
Gy rtelek V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 1,739 4752
Gy r jbar t V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 4,832 9081
Gy r jfalu V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,160 9171
Gy rv r V Vas Vasv ri 714 9821
Gy rz moly V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,658 9172
Gyugy V Somogy Lengyelt ti 260 8692
Gyula T B k s Gyulai 32,640 5700
Gyulah za V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 2,082 4545
Gyulaj V Tolna Domb v ri 1,110 7227
Gyulakeszi V Veszpr m Tapolcai 727 8286
Gy r V Fej r Ercsi 1,240 2464
Gy gye V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 271 4733
Gy re V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 1,268 4813
Gy r s V Zala Zalaegerszegi 102 8932
Name Rank County District Population Post code
H cs V Somogy Lengyelt ti 419 8694
Hagy rosb r nd V Zala Zalaegerszegi 302 8992
Hah t V Zala Nagykanizsai 1,231 8771
Hajd bagos V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 1,981 4273
Hajd b sz rm ny T Hajd -Bihar Hajd b sz rm nyi 32,220 4220
Hajd dorog T Hajd -Bihar Hajd b sz rm nyi 9,640 4087
Hajd hadh z T Hajd -Bihar Hajd hadh zi 13,070 4242
Hajd n n s T Hajd -Bihar Hajd b sz rm nyi 18,235 4080
Hajd s mson V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 11,293 4251
Hajd szoboszl T Hajd -Bihar Hajd szoboszl i 23,677 4200
Hajd szov t V Hajd -Bihar Hajd szoboszl i 3,200 4212
Hajm s V Somogy Kaposv ri 263 7473
Hajm sk r V Veszpr m Veszpr mi 2,904 8192
Haj s V B cs-Kiskun Kalocsai 3,501 6344
Halast Vas Tolna K rmendi 131 9814
Hal szi V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 2,841 9228
Hal sztelek V Pest R ckevei 7,224 2314
Halimba V Veszpr m Ajkai 1,140 8452
Halmaj V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 1,912 3842
Halmajugra V Heves Gy ngy si 2,169 3273
Halogy V Vas K rmendi 311 9917
Hang cs V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 679 3795
Hangony V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,782 3626
Hantos V Fej r S rbog rdi 984 2434
Harasztifalu V Vas K rmendi 181 9784
Harc V Tolna Szeksz rdi 898 7172
Harka V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,533 9422
Harkak t ny V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 1,002 6136
Hark ny T Baranya Sikl si 3,539 7815
H romfa V Somogy Nagyat di 862 7585
H romhuta V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 172 3936
Hars ny V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,107 3555
H rsk t V Veszpr m Veszpr mi 651 8442
Harta V B cs-Kiskun Kalocsai 3,765 6326
H ss gy V Baranya Moh csi 294 7745
Hatvan T Heves Hatvani 8,066 3000
H derv r V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,117 9178
Hedrehely V Somogy Kaposv ri 531 7533
Hegyesd V Veszpr m Tapolcai 179 8296
Hegyeshalom V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 3,526 9222
Hegyfalu V Vas Csepregi 797 9631
Hegyh thod sz V Vas K rmendi 183 9915
Hegyh tmar c V Baranya Koml i 206 7348
Hegyh ts l V Vas K rmendi 171 9915
Hegyh tszentjakab V Vas riszentp teri 294 9934
Hegyh tszentm rton V Vas riszentp teri 71 9931
Hegyh tszentp ter V Vas Vasv ri 183 9821
Hegyk V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,257 9437
Hegymagas V Veszpr m Tapolcai 251 8265
Hegymeg V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 103 3786
Hegyszentm rton V Baranya Sellyei 436 7837
H halom V N gr d P szt i 1,047 3041
Hejce V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 303 3892
Hej b ba V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,944 3593
Hej kereszt r V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,077 3597
Hej k rt V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 340 3588
Hej papi V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,248 3594
Hej szalonta V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 779 3595
Helesfa V Baranya Szentl rinci 568 7683
Helv cia V B cs-Kiskun Kecskem ti 4,055 6034
Hencida V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,313 4123
Hencse V Somogy Kaposv ri 395 7532
Herceghalom V Pest Buda rsi 1,465 2053
Hercegk t V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 710 3958
Hercegsz nt V B cs-Kiskun Bajai 2,275 6525
Her d V Heves Hatvani 1,396 3011
H reg V Kom rom-Esztergom Tatab nyai 1,015 2832
Herencs ny V N gr d Balassagyarmati 730 2677
Herend T Veszpr m Veszpr mi 3,499 8440
Heresznye V Somogy Barcsi 293 7587
Herm nszeg V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 285 4735
Hern d V Pest Dabasi 3,618 2376
Hern db d V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 164 3853
Hern dc ce V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 242 3887
Hern dkak V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,559 3563
Hern dk rcs V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 334 3846
Hern dn meti V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 3,710 3564
Hern dpetri V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 253 3874
Hern dszentandr s V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 462 3852
Hern dszurdok V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 224 3875
Hern dv cse V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 923 3874
Herny k V Zala Lenti 114 8957
H t V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 562 3655
Hetefej rcse V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 317 4843
Hetes V Somogy Kaposv ri 1,148 7432
Hetvehely V Baranya Szentl rinci 497 7681
Hetyef V Veszpr m S megi 99 8344
Heves T Heves Hevesi 9,931 3360
Hevesaranyos V Heves B lap tfalvai 1,702 3322
Hevesvezek ny V Heves Hevesi 1,979 3383
H v z T Zala Keszthely H v zi 4,505 8380
H v zgy rk V Pest Asz di 3,043 2192
Hidas V Baranya P csv radi 2,289 7696
Hidasn meti V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 1,200 3876
Hidegk t V Veszpr m Veszpr mi 419 8247
Hidegs g V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 311 9491
Hidv gard V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 683 3768
Himesh za V Baranya Moh csi 1,200 7735
Himod V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 701 9362
Hirics V Baranya Sellyei 267 7838
Hisz keny V Zala Nagykanizsai 1,337 8777
Hobol V Baranya Szigetv ri 1,049 7971
Hod sz V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 3,487 4334
H dmez v s rhely city w. county rights Csongr d H dmez v s rhelyi 48,350 6800
Holl d V Somogy Marcali 297 8731
Holl h za V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 1,029 3999
Holl k V N gr d Sz cs nyi 404 3176
Homokb d ge V Veszpr m P pai 707 8563
Homokkom rom V Zala Nagykanizsai 230 8777
Homokm gy V B cs-Kiskun Kalocsai 1,534 6341
Homokszentgy rgy V Somogy Barcsi 1,235 7537
Homor d V Baranya Moh csi 702 7716
Homrogd V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 1,034 3812
Hont V N gr d Balassagyarmati 597 2647
Horp cs V N gr d R ts gi 206 2658
Hort V Heves Hatvani 4,309 3014
Hortob gy V Hajd -Bihar Balmaz jv rosi 1,667 4071
Horv thertelend V Baranya Szigetv ri 94 7935
Horv tl v V Vas Szombathelyi 206 9796
Horv tzsid ny V Vas K szegi 845 9733
Hossz het ny V Baranya Koml i 3,360 7694
Hossz p lyi V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 5,645 4274
Hossz pereszteg V Vas S rv ri 766 9676
Hossz v z V Somogy Marcali 70 8716
Hossz v lgy V Zala Nagykanizsai 188 8777
Hoszt t V Veszpr m S megi 98 8475
Hott V Zala Zalaegerszegi 342 8991
H gy sz V Tolna Tam si 3,041 7191
H vej V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 303 9361
Hugyag V N gr d Balassagyarmati 911 2672
Hunya V B k s B k si 790 5555
Hunyadfalva V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 220 5063
Huszt t V Baranya P csi 65 7678

I,

Name Rank County District Population Post code
Ibafa V Baranya Szigetv ri 250 7935
Iborfia V Zala Zalaegerszegi 22 8984
Ibr ny T Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 6,897 4484
Igal V Somogy Kaposv ri 1,336 7275
Igar V Fej r S rbog rdi 1,141 7015
Igrici V Borsod-Aba j-Zempl n Mez cs ti 1,292 3459
Iharos V Somogy Csurg i 528 8726
Iharosber ny V Somogy Csurg i 1,360 8725
Ikerv r V Vas S rv ri 1,905 9756
Iklad V Pest Asz di 2,109 2181
Iklanber ny V Vas Csepregi 42 9634
Ikl db rd ce V Zala Lenti 352 8958
Ikr ny V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,612 9141
Iliny V N gr d Balassagyarmati 197 2675
Ilk V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 1,263 4566
Illocska V Baranya Sikl si 256 7775
Imola V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 123 3724
Imrehegy V B cs-Kiskun Kisk r si 827 6238
In ncs V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 1,250 3851
In rcs V Pest Dabasi 4,177 2365
Inke V Somogy Csurg i 1,367 8724
Ipacsfa V Baranya Sikl si 219 7847
Ipolydam sd V Pest Szobi 375 2631
Ipolytarn c V N gr d Salg tarj ni 571 3138
Ipolyt lgyes V Pest Szobi 466 2633
Ipolyvece V N gr d Balassagyarmati 894 2669
Iregszemcse V Tolna Tam si 2,826 7095
Irota V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 106 3786
Isaszeg V Pest G d ll i 10,518 2117
Isp nk V Vas riszentp teri 111 9941
Istenmezeje V Heves P terv s rai 3,279 3253
Istv ndi V Somogy Barcsi 641 7987
Iszkaszentgy rgy V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,884 8043
Iszk z V Veszpr m Ajkai 399 8493
Isztim r V Fej r M ri 963 8045
Iv d V Heves P terv s rai 1,194 3248
Iv n V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,367 9374
Iv nbatty n V Baranya Sikl si 156 7772
Iv nc V Vas riszentp teri 709 9931
Iv ncsa V Fej r Adonyi 2,882 2454
Iv nd rda V Baranya Moh csi 255 7781
Izm ny V Tolna Bonyh di 555 7353
Izs k T B cs-Kiskun Kisk r si 6,191 6070
Izs falva V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,912 3741
Name Rank County District Population Post code
J g nak V Tolna Domb v ri 301 7362
J k V Vas Szombathelyi 2,442 9798
Jakabsz ll s V B cs-Kiskun Kecskem ti 2,619 6078
J kfa V Vas S rv ri 545 9643
J kfalva V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 465 3721
J k V Somogy Kaposv ri 687 7525
J nd V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 851 4841
J nkmajtis V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 1,732 4741
J noshalma T B cs-Kiskun J noshalmi 9,784 6440
J nosh za T Vas Celld m lki 2,750 9545
J noshida V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 2,725 5143
J nossomorja V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 6,001 9241
J rd nh za V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,942 3664
J rmi V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 1,350 4337
J sd V Veszpr m Zirci 839 8424
J sz g V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 776 5124
J szals szentgy rgy V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 3,801 5054
J szap ti T J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 9,913 5130
J sz roksz ll s T J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 8,267 5123
J szber ny T J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 28,078 5100
J szboldogh za V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 1,830 5144
J szd zsa V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 2,286 5122
J szfels szentgy rgy V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 1,821 5111
J szf nyszaru T J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 5,887 5126
J sziv ny V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 429 5135
J szj k halma V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 3,125 5121
J szkarajen V Pest Cegl di 2,972 2746
J szkis r V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 5,773 5137
J szlad ny V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 6,296 5055
J szszentandr s V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 2,688 5136
J szszentl szl V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 2,629 6133
J sztelek V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 1,770 5141
J ke V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 734 4611
Jen V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,302 8146
Jobah za V Gy r-Moson-Sopron Csornai 567 9323
Jobb gyi V N gr d P szt i 2,401 3063
J svaf V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 322 3758
Juta V Somogy Kaposv ri 1,161 7431
Name Rank County District Population Post code
Kaba T Hajd -Bihar P sp klad nyi 6,422 4183
Kacorlak V Zala Nagykanizsai 237 8773
K cs V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 649 3424
Kacs ta V Baranya Szentl rinci 298 7940
Kadark t V Somogy Kaposv ri 2,800 7530
Kaj rp c V Gy r-Moson-Sopron T ti 1,375 9123
Kaj sz V Fej r Ercsi 984 2472
Kajdacs V Tolna Paksi 1,361 7051
Kakasd V Tolna Bonyh di 1,780 7122
K kics V Baranya Sellyei 225 7958
Kakucs V Pest Dabasi 2,577 2366
K l V Heves F zesabonyi 3,484 3350
Kalazn V Tolna Tam si 210 7194
K ld V Vas S rv ri 1,156 9673
K ll V N gr d P szt i 1,471 2175
Kall sd V Zala Zalaszentgr ti 104 8785
K ll semj n V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 3,981 4324
K lm ncsa V Somogy Barcsi 705 7538
K lm nh za V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 2,109 4434
K l cfa V Zala Lenti 187 8988
Kalocsa T B cs-Kiskun Kalocsai 18,297 6300
K loz V Fej r Abai 2,535 8124
K m V Vas Vasv ri 478 9841
Kamond V Veszpr m Ajkai 449 8469
Kamut V B k s B k si 1,155 5673
K n V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 200 3735
K ntorj nosi V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,249 4335
K ny V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 79 3821
K nya V Somogy Tabi 478 8667
K nyav r V Zala Lenti 154 8956
Kapolcs V Veszpr m Tapolcai 451 8294
K polna V Heves F zesabonyi 2,151 3355
K poln sny k V Fej r G rdonyi 3,290 2475
Kapoly V Somogy Tabi 747 8671
Kaposf V Somogy Kaposv ri 1,820 7523
Kaposgyarmat V Somogy Kaposv ri 127 7473
Kaposhomok V Somogy Kaposv ri 467 7261
Kaposkereszt r V Somogy Kaposv ri 382 7258
Kaposm r V Somogy Kaposv ri 2,563 7521
Kapospula V Tolna Domb v ri 1,023 7251
Kapos jlak V Somogy Kaposv ri 667 7522
Kaposv r county seat Somogy Kaposv ri 68,090 7400
Kaposszekcs V Tolna Domb v ri 1,368 7361
Kaposszerdahely V Somogy Kaposv ri 994 7476
K ptalanfa V Veszpr m S megi 901 8471
K ptalant ti V Veszpr m Tapolcai 410 8283
Kapuv r T Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 10,707 9330
K ra V Somogy Tabi 71 7285
Kar csond V Heves Gy ngy si 3,161 3281
Kar d V Somogy Tabi 1,750 8676
Karak V Vas Celld m lki 237 9547
Karak sz rcs k V Veszpr m Ajkai 323 8491
Karancsalja V N gr d Salg tarj ni 1,636 3181
Karancsber ny V N gr d Salg tarj ni 995 3137
Karancskeszi V N gr d Salg tarj ni 1,949 3183
Karancslapujt V N gr d Salg tarj ni 2,897 3182
Karancss g V N gr d Salg tarj ni 1,161 3163
K r sz V Baranya Koml i 397 7333
Karcag T J sz-Nagykun-Szolnok Karcagi 22,579 5300
Karcsa V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 2,025 3963
Kardos V B k s Szarvasi 774 5552
Kardosk t V B k s Orosh zi 982 5945
Karmacs V Zala Keszthely H v zi 834 8354
K rolyh za V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 518 9182
Karos V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 485 3962
Kartal V Pest Asz di 5,857 2173
K s d V Baranya Sikl si 386 7827
Kaskanty V B cs-Kiskun Kisk r si 1,078 6211
Kast lyosdomb V Somogy Barcsi 334 7977
Kaszaper V B k s Mez kov csh zi 2,107 5948
Kasz V Somogy Nagyat di 148 7564
Kat dfa V Baranya Szigetv ri 173 7914
Katafa V Vas K rmendi 400 9915
K toly V Baranya P csv radi 339 7661
Katym r V B cs-Kiskun B csalm si 2,347 6455
K va V Pest Monori 682 2215
K v s V Zala Zalaegerszegi 249 8994
Kaz r V N gr d Salg tarj ni 2,138 3127
Kazincbarcika T Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 32,442 3700
K zsm rk V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 1,028 3831
Kazsok V Somogy Kaposv ri 377 7274
Kecel T B cs-Kiskun Kisk r si 9,205 6237
Kecsk d V Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 1,927 2852
Kecskem t county seat B cs-Kiskun Kecskem ti 107,604 6000
Kehidakust ny V Zala Zalaszentgr ti 1,059 8784
K k V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 2,067 4515
K kcse V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,662 4494
K ked V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 242 3899
K kesd V Baranya P csv radi 215 7661
K kk t V Veszpr m Tapolcai 74 8254
Kelebia V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 3,028 6423
Kel d V Tolna Celld m lki 98 9549
Kelem r V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 580 3728
K leshalom V B cs-Kiskun J noshalmi 542 6444
Kelev z V Somogy Marcali 350 8714
Kemecse V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 5,012 4501
Kemence V Pest Szobi 1,088 2638
Kemendoll r V Zala Zalaegerszegi 540 8931
Kemenesh gy sz V Veszpr m P pai 590 8516
Kemenesk polna V Vas Celld m lki 113 9553
Kemenesmagasi V Vas Celld m lki 977 9522
Kemenesmih lyfa V Vas Celld m lki 564 9511
Kemenesp lfa V Vas Celld m lki 478 9544
Kemeness mj n V Vas Celld m lki 631 9517
Kemenesszentm rton V Vas Celld m lki 239 9521
Kemenesszentp ter V Veszpr m P pai 754 8518
Kem nfa V Zala Zalaegerszegi 97 8995
K mes V Baranya Sikl si 545 7843
Kemestar dfa V Tolna K rmendi 238 9923
Kemse V Baranya Sellyei 72 7839
Kenderes V J sz-Nagykun-Szolnok Karcagi 5,339 5331
Ken z V Tolna S rv ri 289 9752
Ken zl V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 1,358 3955
Kengyel V J sz-Nagykun-Szolnok T r kszentmikl si 4,321 5083
Kenyeri V Vas Celld m lki 943 9514
Kercaszomor V Tolna riszentp teri 228 9945
Kercseliget V Somogy Kaposv ri 474 7256
Kerecsend V Heves Egri 2,458 3396
Kerecseny V Zala Nagykanizsai 275 8745
Kerekegyh za T B cs-Kiskun Kecskem ti 6,081 6041
Kereki V Somogy Balatonf ldv ri 551 8618
Ker kteleki V Kom rom-Esztergom Kisb ri 728 2882
Kerepes V Pest G d ll i 8,781 2144
Kereszt te V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 33 3821
Kerkabarab s V Zala Lenti 303 8971
Kerkafalva V Zala Lenti 129 8973
Kerkakutas V Zala Lenti 150 8973
Kerk sk polna V Vas riszentp teri 108 9944
Kerkaszentkir ly V Zala Letenyei 278 8874
Kerkatesk nd V Zala Lenti 180 8879
K rsemj n V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 338 4912
Kerta V Veszpr m Ajkai 723 8492
Kert szsziget V B k s Szeghalmi 474 5526
Keszeg V N gr d R ts gi 697 2616
Keszny ten V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,898 3579
Kesz hidegk t V Tolna Tam si 255 7062
Keszthely T Zala Keszthely H v zi 21,803 8360
Keszt lc V Kom rom-Esztergom Dorogi 2,605 2517
Kesz V Baranya P csi 1,024 7668
K tbodony V N gr d R ts gi 526 2655
K tegyh za V B k s Gyulai 4,464 5741
K thely V Somogy Marcali 2,413 8713
K tp V J sz-Nagykun-Szolnok Mez t ri 818 5411
K tsoprony V B k s B k scsabai 1,581 5674
K t jfalu V Baranya Szigetv ri 721 7975
K tv lgy V Vas Szentgotth rdi 138 9982
K ty V Tolna Szeksz rdi 769 7174
Kevermes V B k s Mez kov csh zi 2,402 5744
Kilim n V Zala Nagykanizsai 289 8774
Kimle V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 2,300 9181
Kincsesb nya V Fej r M ri 1,548 8044
Kir ld V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 952 3657
Kir lyegyh za V Baranya Szentl rinci 1,048 7953
Kir lyhegyes V Csongr d Mak i 727 6911
Kir lyszentistv n V Veszpr m Veszpr mi 439 8195
Kisap ti V Veszpr m Tapolcai 379 8284
Kisapostag V Fej r Duna jv rosi 1,259 2428
Kisar V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 1,123 4921
Kisasszond V Somogy Kaposv ri 175 7523
Kisasszonyfa V Baranya Sellyei 228 7954
Kisbabot V Gy r-Moson-Sopron T ti 229 9133
Kisb gyon V N gr d P szt i 477 3046
Kisbajcs V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 758 9062
Kisbajom V Somogy Nagyat di 455 7542
Kisb rap ti V Somogy Tabi 536 7282
Kisb rk ny V N gr d B tonyterenyei 250 3075
Kisb r T Kom rom-Esztergom Kisb ri 5,874 2870
Kisber ny V Somogy Lengyelt ti 219 8693
Kisberzseny V Veszpr m Ajkai 99 8477
Kisbeszterce V Baranya S sdi 100 7391
Kisbodak V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 385 9234
Kisbucsa V Zala Zalaegerszegi 476 8925
Kisbudm r V Baranya Moh csi 145 7756
Kiscs cs V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 219 3578
Kiscsehi V Zala Letenyei 211 8888
Kiscs sz V Veszpr m Ajkai 130 8494
Kisd r V Baranya Sikl si 135 7814
Kisdobsza V Baranya Szigetv ri 262 7985
Kisdombegyh z V B k s Mez kov csh zi 580 5837
Kisdorog V Tolna Bonyh di 863 7159
Kisecset V N gr d R ts gi 208 2655
Kisfalud V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 838 9341
Kisf zes V Heves P terv s rai 481 3256
Kisg rb V Zala Zalaszentgr ti 234 8356
Kisgyal n V Somogy Kaposv ri 252 7279
Kisgy r V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,655 3556
Kishajm s V Baranya S sdi 216 7391
Kishars ny V Baranya Sikl si 568 7800
Kisharty n V N gr d Salg tarj ni 651 3161
Kisherend V Baranya P csi 208 7763
Kish dos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 88 4977
Kishuta V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 352 3994
Kisigm nd V Kom rom-Esztergom Kom romi 553 2948
Kisjakabfalva V Baranya Sikl si 164 7773
Kiskassa V Baranya Sikl si 286 7766
Kiskinizs V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 355 3843
Kiskorp d V Somogy Kaposv ri 986 7524
Kisk re V Heves Hevesi 6,842 3384
Kisk r s T B cs-Kiskun Kisk r si 15,063 6200
Kiskunf legyh za T B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 31,704 6100
Kiskunhalas T B cs-Kiskun Kiskunhalasi 29,573 6400
Kiskunlach za V Pest R ckevei 8,716 2340
Kiskunmajsa T B cs-Kiskun Kiskunmajsai 12,089 6120
Kiskutas V Zala Zalaegerszegi 199 8911
Kisl ng V Fej r Enyingi 2,658 8156
Kisl ta V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,950 4325
Kislipp V Baranya Sikl si 327 7775
Kisl d V Veszpr m Ajkai 1,320 8446
Kism nyok V Tolna Bonyh di 359 7356
Kismarja V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,349 4126
Kismaros V Pest V ci 1,871 2623
Kisnam ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 341 4737
Kisn na V Heves Gy ngy si 2,258 3264
Kisn medi V Pest V ci 702 2165
Kisny r d V Baranya Moh csi 249 7759
Kisoroszi V Pest Szentendrei 799 2024
Kispal d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 557 4956
Kisp li V Zala Zalaegerszegi 248 8912
Kispirit V Veszpr m Ajkai 98 8496
Kisr kos V Tolna riszentp teri 234 9936
Kisr cse V Zala Nagykanizsai 183 8756
Kisrozv gy V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 213 3965
Kissik tor V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 356 3627
Kissomly V Tolna Celld m lki 260 9555
Kistam si V Baranya Szigetv ri 152 7981
Kistapolca V Baranya Sikl si 221 7823
Kistarcsa V Pest G d ll i 9,418 2143
Kistelek T Csongr d Kisteleki 7,607 6760
Kistokaj V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,860 3553
Kistolm cs V Zala Letenyei 179 8868
Kistorm s V Tolna Szeksz rdi 369 7068
Kist tfalu V Baranya Sikl si 334 7768
Kis jsz ll s T J sz-Nagykun-Szolnok Karcagi 12,741 5310
Kisunyom V Vas Szombathelyi 373 9772
Kisv rda T Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 18,028 4600
Kisvars ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 982 4811
Kisv s rhely V Zala Zalaszentgr ti 61 8341
Kisvaszar V Baranya S sdi 343 7381
Kisvejke V Tolna Bonyh di 424 7183
Kiszombor V Csongr d Mak i 4,215 6775
Kiszsid ny V Vas K szegi 118 9733
Kissz ll s V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 2,834 6421
Kissz kely V Tolna Tam si 408 7082
Kisszekeres V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 601 4963
Kisszentm rton V Baranya Sellyei 307 7841
Kissziget V Zala Lenti 187 8954
Kissz l s V Veszpr m Ajkai 133 8483
Kl rafalva V Csongr d Mak i 510 6773
Kocs V Kom rom-Esztergom Tatai 2,718 2898
Kocs r V Pest Cegl di 2,057 2755
Kocsola V Tolna Domb v ri 1,434 7212
Kocsord V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 3,070 4751
K ka V Pest Nagyk tai 4,289 2243
Kokad V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 675 4284
Kolont r V Veszpr m Ajkai 850 8468
Kom di T Hajd -Bihar Beretty jfalui 6,055 4138
Kom rom T Kom rom-Esztergom Kom romi 19,641 2900
Komj ti V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 335 3765
Koml T Baranya Koml i 27,332 7300
Koml dt tfalu V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 114 4765
Koml sd V Somogy Barcsi 206 7582
Koml ska V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 321 3937
Komor V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,415 4622
Kompolt V Heves F zesabonyi 2,272 3356
Kond V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 648 3775
Kondorfa V Vas riszentp teri 642 9943
Kondoros V B k s Szarvasi 5,917 5553
K ny V Gy r-Moson-Sopron Csornai 2,671 9144
Kony r V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 2,272 4133
K ph za V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,887 9495
Kopp nysz nt V Tolna Tam si 427 7094
Korl t V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 315 3886
Koronc V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,883 9113
K r s V Baranya Sellyei 238 7841
Kosd V Pest V ci 2,295 2612
K spallag V Pest Szobi 807 2625
K taj V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 4,570 4482
Kov cshida V Baranya Sikl si 286 7847
Kov cssz n ja V Baranya P csi 55 7678
Kov csv g s V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 647 3992
Koz rd V N gr d P szt i 186 3053
Koz rmisleny V Baranya P csi 4,247 7761
Kozmadombja V Zala Lenti 55 8988
K bl ny V Baranya Koml i 290 7334
K csk V Vas Celld m lki 306 9553
K k ny V Baranya P csi 566 7668
K k t V Somogy Kaposv ri 611 7530
K lcse V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 1,406 4965
K lesd V Tolna Szeksz rdi 1,670 7052
K lked V Baranya Moh csi 1,153 7717
K ml V Heves Hevesi 4,922 3372
K ml d V Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 1,185 2853
K m r V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 602 4943
K mp c V B cs-Kiskun Kiskunmajsai 781 6134
K rmend T Vas K rmendi 12,535 9900
K rnye V Kom rom-Esztergom Tatab nyai 4,466 2851
K r m V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,244 3577
K r shegy V Somogy Balatonf ldv ri 1,698 8617
K r slad ny V B k s Szeghalmi 5,086 5516
K r snagyhars ny V B k s Sarkadi 694 5539
K r starcsa V B k s B k si 2,842 5622
K r stet tlen V Pest Cegl di 906 2745
K r s jfalu V B k s Szeghalmi 705 5536
K r sszak l V Hajd -Bihar Beretty jfalui 914 4136
K r sszegap ti V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,002 4135
K sz rhegy V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,370 8152
K szeg T Vas K szegi 11,783 9730
K szegdoroszl V Vas K szegi 280 9725
K szegpaty V Vas K szegi 217 9739
K szegszerdahely V Vas K szegi 490 9725
K tcse V Somogy Balatonf ldv ri 520 8627
K tegy n V B k s Sarkadi 1,599 5725
K telek V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 1,791 5062
K v g rs V Veszpr m Tapolcai 914 8254
K v g sz l s V Baranya P csi 1,343 7673
K v g t tt s V Baranya P csi 314 7675
K vegy V Csongr d Mak i 457 6912
K vesk l V Veszpr m Tapolcai 448 8274
Krasznokvajda V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 524 3821
Kulcs V Fej r Adonyi 1,925 2458
Kunadacs V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 1,745 6097
Kun gota V B k s Mez kov csh zi 3,018 5746
Kunbaja V B cs-Kiskun B csalm si 1,806 6435
Kunbaracs V B cs-Kiskun Kecskem ti 680 6043
Kuncsorba V J sz-Nagykun-Szolnok T r kszentmikl si 757 5412
Kunfeh rt V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 2,265 6413
Kunhegyes T J sz-Nagykun-Szolnok Tiszaf redi 8,506 5340
Kunmadaras V J sz-Nagykun-Szolnok Karcagi 5,850 5321
Kunpesz r V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 675 6096
Kunsz ll s V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 1,711 6115
Kunszentm rton T J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 9,637 5440
Kunszentmikl s T B cs-Kiskun Kunszentmikl i 9,088 6090
Kunsziget V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,198 9184
Kup V Veszpr m P pai 460 8595
Kupa V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 188 3813
Kurd (Hungary)Kurd V Tolna Domb v ri 1,344 7226
Kurity n V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,808 3732
Kust nszeg V Zala Zalaegerszegi 573 8919
Kutas V Somogy Nagyat di 1,567 7541
Kutas V N gr d P szt i 112 3066
K bekh za V Csongr d Szegedi 1,615 6755
K ls s rd V Zala Lenti 99 8978
K ls vat V Veszpr m P pai 866 9532
K ng s V Veszpr m Balatonalm di 575 8162
Name Rank County District Population Post code
L batlan V Kom rom-Esztergom Esztergomi 5,386 2541
L bod V Somogy Nagyat di 2,247 7551
L cacs ke V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 389 3967
Lad V Somogy Barcsi 684 7535
Lad nybene V B cs-Kiskun Kecskem ti 1,732 6045
L dbeseny V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 325 3780
Lajoskom rom V Fej r Enyingi 2,336 8136
Lajosmizse T B cs-Kiskun Kecskem ti 11,165 6050
Lak V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 605 3786
Lakhegy V Zala Zalaegerszegi 513 8913
Lakitelek V B cs-Kiskun Kecskem ti 4,468 6065
Lak csa V Somogy Barcsi 624 7918
L nycs k V Baranya Moh csi 2,745 7759
L paf V Tolna Domb v ri 197 7214
Lap ncsa V Baranya Sikl si 226 7775
Laskod V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,087 4543
Lasztonya V Zala Letenyei 86 8887
L tr ny V Somogy Fony di 1,338 8681
L zi V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 618 9089
Le nyfalu V Pest Szentendrei 2,589 2016
Le nyv r V Kom rom-Esztergom Dorogi 1,708 2518
L b ny V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 3,146 9155
Leg nd V N gr d R ts gi 552 2619
Legyesb nye V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 1,684 3904
L h V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 500 3832
L n rddar c V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 363 3648
Lendvadedes V Zala Lenti 33 8978
Lendvajakabfa V Zala Lenti 34 8977
Lengyel V Tolna Bonyh di 688 7184
Lengyelt ti T Somogy Lengyelt ti 3,451 8693
Lenti T Zala Lenti 8,541 8960
Leps ny V Fej r Enyingi 3,213 8132
Lesencefalu V Veszpr m Tapolcai 326 8318
Lesenceistv nd V Veszpr m Tapolcai 1,002 8319
Lesencetomaj V Veszpr m Tapolcai 1,121 8318
L tav rtes T Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 7,209 4281
Letenye T Zala Letenyei 4,552 8868
Letk s V Pest Szobi 1,176 2632
Lev l V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,696 9221
Levelek V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 2,968 4555
Libickozma V Somogy Marcali 47 8707
Lick vadamos V Zala Zalaegerszegi 218 8981
Liget V Baranya Koml i 461 7331
Ligetfalva V Zala Zalaszentgr ti 55 8782
Lip t V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 689 9233
Lipp V Baranya Moh csi 563 7781
Lipt d V Baranya Moh csi 238 7757
Lispeszentadorj n V Zala Letenyei 334 8888
Lisz V Zala Nagykanizsai 440 8831
Lit r V Veszpr m Balatonalm di 2,056 8196
Litka V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 69 3866
Litke V N gr d Salg tarj ni 917 3186
L cs V Vas Csepregi 123 9634
L k t V Veszpr m Zirci 534 8425
L nya V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 855 4836
L r v V Pest R ckevei 309 2309
Loth rd V Baranya P csi 269 7761
Lovas V Veszpr m Balatonalm di 365 8228
Lovasber ny V Fej r Sz kesfeh rv ri 2,670 8093
Lov szhet ny V Baranya P csv radi 324 7720
Lov szi V Zala Lenti 1,316 8878
Lov szpatona V Veszpr m P pai 1,356 8553
L k sh za V B k s Gyulai 2,044 5743
L rinci T Heves Hatvani 3,330 3021
L v V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,435 9461
L v petri V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 515 4633
Lucfalva V N gr d B tonyterenyei 638 3129
Lud nyhal szi V N gr d Sz cs nyi 1,635 3188
Ludas V Heves Gy ngy si 1,078 3274
Luk csh za V Vas K szegi 1,023 9724
Lulla V Somogy Tabi 271 8660
L zsok V Baranya Sellyei 266 7838
Name Rank County District Population Post code
M d V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 2,605 3909
Madaras V B cs-Kiskun B csalm si 3,233 6456
Madocsa V Tolna Paksi 1,963 7026
Magl ca V Gy r-Moson-Sopron Csornai 104 9169
Magl d V Pest Monori 9,999 2234
M gocs V Baranya S sdi 2,679 7342
Magosliget V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 241 4953
Magy V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 996 4556
Magyaralm s V Fej r M ri 1,497 8071
Magyarat d V Somogy Kaposv ri 979 7463
Magyarb nhegyes V B k s Mez kov csh zi 2,687 5667
Magyarb ly V Baranya Sikl si 1,056 7775
Magyarcsan d V Csongr d Mak i 1,629 6932
Magyardombegyh z V B k s Mez kov csh zi 296 5838
Magyaregregy V Baranya Koml i 831 7332
Magyaregres V Somogy Kaposv ri 597 7441
Magyarf ld V Zala Lenti 34 8973
Magyarg c V N gr d Sz cs nyi 856 3133
Magyargencs V Veszpr m P pai 618 8517
Magyarhertelend V Baranya Koml i 668 7394
Magyarhomorog V Hajd -Bihar Beretty jfalui 930 4137
Magyarkereszt r V Gy r-Moson-Sopron Csornai 505 9346
Magyarkeszi V Tolna Tam si 1,371 7098
Magyarlak V Vas Szentgotth rdi 781 9962
Magyarlukafa V Baranya Szigetv ri 99 7925
Magyarmecske V Baranya Sellyei 353 7954
Magyarn dalja V Vas K rmendi 192 9909
Magyarn ndor V N gr d Balassagyarmati 1,205 2694
Magyarpol ny V Veszpr m Ajkai 1,184 8449
Magyarsarl s V Baranya P csi 339 7761
Magyarszecs d V Vas K rmendi 485 9912
Magyarsz k V Baranya Koml i 1,138 7396
Magyarszentmikl s V Zala Nagykanizsai 277 8776
Magyarszerdahely V Zala Nagykanizsai 561 8776
Magyarszombatfa V Vas riszentp teri 294 9946
Magyartelek V Baranya Sellyei 239 7954
Majosh za V Pest R ckevei 1,240 2339
Majs V Baranya Moh csi 1,095 7783
Mak d V Pest R ckevei 1,306 2322
Makkoshotyka V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 983 3959
Makl r V Heves Egri 2,801 3397
Mak T Csongr d Mak i 25,534 6900
Malomsok V Veszpr m P pai 576 8533
M lyi V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 4,209 3434
M lyinka V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 562 3645
M nd V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 266 4942
M ndok V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 4,552 4644
M nfa V Baranya Koml i 896 7304
M ny V Fej r Bicskei 2,321 2065
Mar za V Baranya Moh csi 207 7733
Marcalgergelyi V Veszpr m P pai 450 9534
Marcali T Somogy Marcali 12,550 8700
Marcalt V Veszpr m P pai 876 8532
M rfa V Baranya Sikl si 225 7817
M riahalom V Kom rom-Esztergom Dorogi 667 2527
M riak lnok V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,483 9231
M riak m nd V Baranya Moh csi 548 7663
M rianosztra V Pest Szobi 968 2629
M riap cs T Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,172 4326
Markaz V Heves Gy ngy si 2,561 3262
M rkh za V N gr d B tonyterenyei 237 3075
M rk V Veszpr m Veszpr mi 1,141 8441
Mark c V Baranya Sellyei 57 7967
Markotab d ge V Gy r-Moson-Sopron Csornai 499 9164
Mar c V Zala Letenyei 119 8888
Mar csa V Baranya Sellyei 123 7960
M rok V Baranya Sikl si 529 7774
M rokf ld V Zala Lenti 51 8976
M rokpapi V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 456 4932
Maroslele V Csongr d Mak i 2,217 6921
M rt ly V Csongr d H dmez v s rhelyi 1,342 6636
Martf T J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 7,313 5435
Martonfa V Baranya P csv radi 205 7720
Martonv s r V Fej r Ercsi 5,275 2462
Martonyi V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 560 3755
M t szalka T Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 18,558 4700
M t telke V B cs-Kiskun B csalm si 616 6452
M traballa V Heves P terv s rai 2,635 3247
M traderecske V Heves P terv s rai 1,399 3246
M tramindszent V N gr d B tonyterenyei 925 3155
M tranov k V N gr d B tonyterenyei 1,986 3143
M traszele V N gr d Salg tarj ni 1,071 3142
M traszentimre V Heves Gy ngy si 2,129 3235
M trasz l s V N gr d P szt i 1,703 3068
M traterenye V N gr d B tonyterenyei 2,011 3145
M travereb ly V N gr d B tonyterenyei 2,252 3077
M ty sdomb V Fej r Enyingi 803 8134
Matty V Baranya Sikl si 383 7854
M tyus V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 373 4835
M za V Baranya Koml i 1,393 7351
Mecsekn dasd V Baranya P csv radi 1,660 7695
Mecsekp l ske V Baranya Koml i 459 7300
Mecs r V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 630 9176
Medgyesbodz s V B k s Mez kov csh zi 1,217 5663
Medgyesegyh za V B k s Mez kov csh zi 4,104 5666
Medina V Tolna Szeksz rdi 891 7057
Megyasz V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 3,118 3718
Megyehid V Vas S rv ri 320 9754
Megyer V Veszpr m S megi 48 8348
Meggyeskov csi V Vas S rv ri 779 9757
M hker k V B k s Sarkadi 2,313 5726
M htelek V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 765 4975
Mek nyes V Baranya S sdi 303 7344
M lyk t V B cs-Kiskun J noshalmi 5,744 6449
Mencshely V Veszpr m Veszpr mi 272 8271
Mende V Pest Monori 4,144 2235
M ra V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 1,826 3871
Merenye V Baranya Szigetv ri 319 7981
M rges V Gy r-Moson-Sopron T ti 79 9136
M rk V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,328 4352
Mernye V Somogy Kaposv ri 1,601 7453
Mersev t V Vas Celld m lki 588 9531
Mesterh za V Vas Csepregi 175 9662
Mesteri V Vas Celld m lki 286 9551
Mestersz ll s V J sz-Nagykun-Szolnok Mez t ri 805 5452
Meszes V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 218 3754
Meszlen V Vas Szombathelyi 232 9745
Mesztegny V Somogy Marcali 1,464 8716
Mez ber ny T B k s B k si 11,591 5650
Mez cs t T Borsod-Aba j-Zempl n Mez cs ti 6,594 3450
Mez csokonya V Somogy Kaposv ri 1,224 7434
Mez d V Baranya S sdi 149 7370
Mez falva V Fej r Duna jv rosi 4,908 2422
Mez gy n V B k s Sarkadi 1,277 5732
Mez hegyes T B k s Mez kov csh zi 6,262 5820
Mez h k V J sz-Nagykun-Szolnok Mez t ri 390 5453
Mez keresztes V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 4,265 3441
Mez kom rom V Fej r Enyingi 1,063 8137
Mez kov csh za T B k s Mez kov csh zi 6,945 5800
Mez k vesd T Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 17,841 3400
Mez lad ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,024 4641
Mez lak V Veszpr m P pai 1,076 8514
Mez nagymih ly V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,203 3443
Mez ny r d V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,724 3421
Mez rs V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,005 9097
Mez peterd V Hajd -Bihar Beretty jfalui 578 4118
Mez sas V Hajd -Bihar Beretty jfalui 648 4134
Mez szemere V Heves F zesabonyi 2,148 3378
Mez szentgy rgy V Fej r Enyingi 1,376 8133
Mez szilas V Fej r S rbog rdi 2,340 7017
Mez t rk ny V Heves F zesabonyi 4,064 3375
Mez t r T J sz-Nagykun-Szolnok Mez t ri 19,284 5400
Mez zombor V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 2,591 3931
Mih ld V Zala Nagykanizsai 921 8825
Mih lyfa V Zala Zalaszentgr ti 415 8341
Mih lygerge V N gr d Salg tarj ni 683 3184
Mih lyh za V Veszpr m P pai 839 8513
Mih lyi V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 1,149 9342
Mike V Somogy Kaposv ri 722 7512
Mikebuda V Pest Cegl di 812 2736
Mikekar csonyfa V Zala Lenti 255 8949
Mikep rcs V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 3,520 4271
Mikl si V Somogy Tabi 254 8669
Mik falva V Heves B lap tfalvai 1,441 3344
Mik h za V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 605 3989
Mikossz plak V Vas Vasv ri 335 9835
Milejszeg V Zala Zalaegerszegi 411 8917
Milota V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 868 4948
Mindszent T Csongr d H dmez v s rhelyi 7,387 6630
Mindszentgodisa V Baranya S sdi 1,017 7391
Mindszentk lla V Veszpr m Tapolcai 327 8282
Misefa V Zala Zalaegerszegi 298 8935
Miske V B cs-Kiskun Kalocsai 1,868 6343
Miskolc county seat Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 181,565 3500*
Miszla V Tolna Tam si 347 7065
Mocsa V Kom rom-Esztergom Kom romi 2,299 2911
Mogyor d V Pest G d ll i 4,988 2146
Mogyor sb nya V Kom rom-Esztergom Esztergomi 877 2535
Mogyor ska V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 73 3893
Moha V Fej r Sz kesfeh rv ri 425 8042
Moh cs T Baranya Moh csi 19,049 7700
Mohora V N gr d Balassagyarmati 983 2698
Moln ri V Zala Letenyei 782 8863
Molnaszecs d V Vas K rmendi 415 9912
Molv ny V Baranya Szigetv ri 231 7981
Monaj V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 307 3812
Monok V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 1,791 3905
Monor T Pest Monori 21,227 2200
M nosb l V Heves B lap tfalvai 1,378 3345
Monostorap ti V Veszpr m Tapolcai 1,095 8296
Monostorp lyi V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 2,236 4275
Monoszl V Veszpr m Balatonf redi 162 8273
Monyor d V Baranya Moh csi 207 7751
M r T Fej r M ri 14,796 8060
M r gy V Tolna Bonyh di 786 7165
M rahalom T Csongr d M rahalmi 5,643 6782
M ricg t V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 572 6132
M richida V Gy r-Moson-Sopron T ti 860 9131
Mosd s V Somogy Kaposv ri 1,110 7257
Mosonmagyar v r T Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 30,283 9200
Mosonszentmikl s V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 2,496 9154
Mosonszolnok V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 1,585 9245
Mozsg V Baranya Szigetv ri 1,132 7932
M cs ny V Tolna Bonyh di 387 7163
Mucsfa V Tolna Bonyh di 428 7185
Mucsi V Tolna Tam si 558 7195
M csony V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 3,486 3744
Muhi V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 549 3552
Murakereszt r V Zala Nagykanizsai 1,975 8834
Murar tka V Zala Letenyei 286 8868
Muraszemenye V Zala Letenyei 652 8872
Murga V Tolna Szeksz rdi 84 7176
Murony V B k s B k si 1,454 5672
Name Rank County District Population Post code
N br d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 958 4911
Nadap V Fej r G rdonyi 457 8097
N dasd V Vas K rmendi 1,337 9915
N dasdlad ny V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,870 8145
N dudvar T Hajd -Bihar P sp klad nyi 9,260 4181
N gocs V Somogy Tabi 704 8674
Nagyacs d V Veszpr m P pai 731 8521
Nagyal sony V Veszpr m Ajkai 516 8484
Nagyar V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 730 4922
Nagyat d T Somogy Nagyat di 12,020 7500
Nagybajcs V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 865 9063
Nagybajom T Somogy Kaposv ri 3,664 7561
Nagybak nak V Zala Nagykanizsai 485 8821
Nagyb nhegyes V B k s Mez kov csh zi 1,474 5668
Nagybaracska V B cs-Kiskun Bajai 2,438 6527
Nagybarca V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 979 3641
Nagyb rk ny V N gr d B tonyterenyei 699 3075
Nagyber ny V Somogy Si foki 1,434 8656
Nagyberki V Somogy Kaposv ri 1,551 7255
Nagyb rzs ny V Pest Szobi 871 2634
Nagybudm r V Baranya Moh csi 251 7756
Nagycenk V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,829 9485
Nagycs ny V Baranya Sellyei 164 7964
Nagycs cs V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 910 3598
Nagycsepely V Somogy Balatonf ldv ri 399 8628
Nagycserkesz V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 1,875 4445
Nagyd m V Veszpr m P pai 421 8554
Nagydobos V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,280 4823
Nagydobsza V Baranya Szigetv ri 680 7985
Nagydorog V Tolna Paksi 2,814 7044
Nagyecsed T Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 6,868 4355
Nagy r V Csongr d Mak i 615 6917
Nagyeszterg r V Veszpr m Zirci 1,249 8415
Nagyf ged V Heves Gy ngy si 2,751 3282
Nagygeresd V Tolna Csepregi 290 9664
Nagyg rb V Zala Zalaszentgr ti 232 8356
Nagygyim t V Veszpr m P pai 598 8551
Nagyhajm s V Baranya S sdi 423 7343
Nagyhal sz T Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 5,963 4485
Nagyhars ny V Baranya Sikl si 1,731 7822
Nagyhegyes V Hajd -Bihar Hajd szoboszl i 2,710 4064
Nagyh dos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 131 4977
Nagyhuta V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 88 3994
Nagyigm nd V Kom rom-Esztergom Kom romi 3,154 2942
Nagyiv n V J sz-Nagykun-Szolnok Tiszaf redi 1,234 5363
Nagyk ll T Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 10,726 4320
Nagykamar s V B k s Mez kov csh zi 1,657 5751
Nagykanizsa city w. county rights Zala Nagykanizsai 51,788 8800
Nagykapornak V Zala Zalaegerszegi 944 8935
Nagykar csony V Fej r Duna jv rosi 1,551 2425
Nagyk ta T Pest Nagyk tai 12,991 2760
Nagykereki V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,384 4127
Nagykereszt r V N gr d B tonyterenyei 305 3129
Nagykinizs V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 353 3844
Nagyk nyi V Tolna Tam si 1,267 7092
Nagykorp d V Somogy Nagyat di 647 7545
Nagykov csi V Pest Pilisv r sv ri 4,848 2094
Nagykoz r V Baranya P csi 1,387 7741
Nagyk k nyes V Heves Hatvani 1,728 3012
Nagyk lked V Tolna K rmendi 152 9784
Nagyk r s T Pest Cegl di 25,657 2750
Nagyk r V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 1,725 5065
Nagykutas V Zala Zalaegerszegi 466 8911
Nagylak V Csongr d Mak i 611 6933
Nagylengyel V Zala Zalaegerszegi 479 8983
Nagyl c V N gr d Sz cs nyi 1,751 3175
Nagyl k V Fej r S rbog rdi 1,151 2435
Nagyl zs V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 898 9482
Nagym gocs V Csongr d Szentesi 3,466 6622
Nagym nyok V Tolna Bonyh di 2,510 7355
Nagymaros T Pest V ci 4,469 2626
Nagymizd V Tolna K rmendi 143 9913
Nagyny r d V Baranya Moh csi 865 7784
Nagyoroszi V N gr d R ts gi 2,283 2645
Nagyp li V Zala Zalaegerszegi 318 8912
Nagypall V Baranya P csv radi 444 7731
Nagypeterd V Baranya Szigetv ri 696 7912
Nagypirit V Veszpr m Ajkai 325 8496
Nagyr b V Hajd -Bihar P sp klad nyi 2,351 4173
Nagyrada V Zala Nagykanizsai 552 8746
Nagyr kos V Tolna riszentp teri 319 9938
Nagyr cse V Zala Nagykanizsai 1,057 8756
Nagyr de V Heves Gy ngy si 3,434 3214
Nagyr v V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 856 5463
Nagyrozv gy V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 739 3965
Nagys p V Kom rom-Esztergom Dorogi 1,547 2524
Nagysimonyi V Vas Celld m lki 985 9561
Nagyszak csi V Somogy Marcali 490 8739
Nagysz kely V Tolna Tam si 500 7085
Nagyszekeres V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 543 4962
Nagysz n s V B k s Orosh zi 5,691 5931
Nagyszentj nos V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 1,882 9072
Nagyszokoly V Tolna Tam si 984 7097
Nagyt lya V Heves Egri 1,319 3398
Nagytarcsa V Pest G d ll i 2,818 2142
Nagytevel V Veszpr m P pai 544 8562
Nagytilaj V Tolna Vasv ri 183 9832
Nagyt tfalu V Baranya Sikl si 392 7800
Nagyt ke V Csongr d Szentesi 520 6612
Nagy t V Heves F zesabonyi 1,894 3357
Nagyvars ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 1,599 4812
Nagyv ty V Baranya Szigetv ri 354 7940
Nagyv zsony V Veszpr m Veszpr mi 1,803 8291
Nagyvejke V Tolna Bonyh di 200 7186
Nagyveleg V Fej r M ri 720 8065
Nagyvenyim V Fej r Duna jv rosi 4,027 2421
Nagyvisny V Heves B lap tfalvai 4,302 3349
Nak V Tolna Domb v ri 679 7215
Napkor V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 3,789 4552
N rai V Vas Szombathelyi 1,083 9797
Narda V Vas Szombathelyi 517 9793
Nasz ly V Kom rom-Esztergom Tatai 2,263 2899
N gyes V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 287 3463
Nek zseny V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 906 3646
Nemesap ti V Zala Zalaegerszegi 547 8923
Nemesbikk V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,055 3592
Nemesborzova V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 103 4942
Nemesb d V Vas Szombathelyi 637 9749
Nemesb k V Zala Keszthely H v zi 598 8371
Nemescs V Tolna K szegi 314 9739
Nemesd d V Somogy Marcali 756 8722
Nemesg rzs ny V Veszpr m P pai 776 8522
Nemesgul cs V Veszpr m Tapolcai 1,050 8284
Nemeshany V Veszpr m S megi 444 8471
Nemeshet s V Zala Zalaegerszegi 320 8925
Nemeske V Baranya Szigetv ri 298 7981
Nemesk r V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 234 9471
Nemeskereszt r V Tolna Celld m lki 307 9548
Nemeskisfalud V Somogy Marcali 58 8717
Nemeskocs V Tolna Celld m lki 376 9542
Nemeskolta V Tolna Szombathelyi 374 9775
Nemesl dony V Tolna Csepregi 130 9663
Nemesmedves V Tolna Szentgotth rdi 20 9953
Nemesn dudvar V B cs-Kiskun Bajai 2,030 6345
Nemesn p V Zala Lenti 146 8976
Nemesp tr V Zala Nagykanizsai 360 8856
Nemesr d V Zala Zalaegerszegi 343 8915
Nemesrempeholl s V Tolna K rmendi 299 9782
Nemess ndorh za V Zala Zalaegerszegi 318 8925
Nemesv mos V Veszpr m Veszpr mi 2,562 8248
Nemesvid V Somogy Marcali 858 8738
Nemesvita V Veszpr m Tapolcai 400 8311
Nemesszal k V Veszpr m P pai 1,007 9533
Nemesszentandr s V Zala Zalaegerszegi 281 8925
N metb nya V Veszpr m P pai 91 8581
N metfalu V Zala Zalaegerszegi 214 8918
N metk r V Tolna Paksi 1,918 7039
Nemti V N gr d B tonyterenyei 809 3152
Neszm ly V Kom rom-Esztergom Tatai 1,440 2544
N zsa V N gr d R ts gi 1,149 2618
Nick V Tolna S rv ri 549 9652
Nikla V Somogy Marcali 742 8706
N gr d V N gr d R ts gi 1,582 2642
N gr dk vesd V N gr d Balassagyarmati 758 2691
N gr dmarcal V N gr d Balassagyarmati 567 2675
N gr dmegyer V N gr d Sz cs nyi 1,786 3132
N gr ds p V N gr d R ts gi 924 2685
N gr dsipek V N gr d Sz cs nyi 744 3179
N gr dszak l V N gr d Sz cs nyi 661 3187
N r p V Veszpr m P pai 225 8591
Noszlop V Veszpr m Ajkai 1,110 8456
Noszvaj V Heves Egri 1,884 3325
Nova V Zala Lenti 861 8948
Novaj V Heves Egri 1,852 3327
Novajidr ny V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 1,462 3872
N tincs V N gr d R ts gi 1,195 2610

Ny

Name Rank County District Population Post code
Nyalka V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 449 9096
Ny r d V Veszpr m P pai 969 8512
Ny regyh za V Pest Monori 3,748 2723
Ny rl rinc V B cs-Kiskun Kecskem ti 2,398 6032
Ny rsap t V Pest Cegl di 1,756 2712
Ny kl dh za T Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 4,957 3433
Nyerges jfalu T Kom rom-Esztergom Esztergomi 7,676 2536
Ny sta V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 70 3809
Nyim V Somogy Si foki 311 8612
Ny r br ny V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 3,983 4264
Ny racs d V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 4,060 4262
Nyir d V Veszpr m Ajkai 1,888 8454
Ny radony T Hajd -Bihar Hajd hadh zi 7,933 4254
Ny rb tor T Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 13,389 4300
Ny rb ltek V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,997 4372
Ny rbog t V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 3,334 4361
Ny rbogd ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 3,060 4511
Ny rcsaholy V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,240 4356
Ny rcs sz ri V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,256 4331
Ny rderzs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 623 4332
Ny regyh za county seat Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 116,899 4400
Ny rgelse V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,178 4362
Ny rgyulaj V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,116 4311
Ny ri V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 447 3998
Ny ribrony V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,146 4535
Ny rj k V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 972 4541
Ny rkar sz V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 2,383 4544
Ny rk ta V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 1,827 4333
Ny rk rcs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 829 4537
Ny rl v V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 742 4632
Ny rlugos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,969 4371
Ny rmada V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 4,771 4564
Ny rm rtonfalva V Hajd -Bihar Hajd hadh zi 2,137 4263
Ny rmeggyes V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,712 4722
Ny rmih lydi V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 2,019 4363
Ny rparasznya V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 941 4822
Ny rpazony V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 3,230 4531
Ny rpilis V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 698 4376
Ny rtass V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 2,183 4522
Ny rtelek V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 7,146 4461
Ny rt t V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,122 4554
Ny rtura V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 1,794 4532
Ny rvasv ri V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,959 4341
Nyom r V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 313 3795
Ny g r V Tolna S rv ri 347 9682
Nyugotszenterzs bet V Baranya Szigetv ri 241 7912
Ny l V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 3,866 9082

O,

Name Rank County District Population Post code
b nya V Baranya P csv radi 155 7695
barok V Fej r Bicskei 796 2063
budav r V Veszpr m Balatonf redi 56 8272
csa V Pest Gy li 8,791 2364
cs rd V Baranya P csi 430 7814
falu V Baranya P csv radi 346 7695
feh rt V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 2,746 4558
f lde k V Csongr d Mak i 507 6923
hid V Zala Zalaszentgr ti 651 8342
Ok ny V B k s Sarkadi 2,984 5534
Okor g V Baranya Sellyei 181 7957
Okorv lgy V Baranya Szentl rinci 94 7681
Olasz V Baranya Moh csi 623 7745
Olaszfa V Tolna Vasv ri 492 9824
Olaszfalu V Veszpr m Zirci 1,116 8414
Olaszliszka V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 1,802 3933
Olcsva V Szabolcs-Szatm r-Bereg V s rosnam nyi 732 4826
Olcsvaap ti V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 335 4914
Old V Baranya Sikl si 371 7824
lmod V Tolna K szegi 92 9733
Olt rc V Zala Letenyei 311 8886
Onga V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 4,780 3562
nod V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,517 3551
p lyi V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 3,030 4821
pusztaszer V Csongr d Kisteleki 2,326 6767
Orb nyosfa V Zala Zalaegerszegi 150 8935
Orci V Somogy Kaposv ri 562 7461
Ordacsehi V Somogy Fony di 807 8635
Ordas V B cs-Kiskun Kalocsai 504 6335
Orfalu V Tolna Szentgotth rdi 65 9982
Orf V Baranya P csi 761 7677
Orgov ny V B cs-Kiskun Kecskem ti 3,464 6077
Orm ndlak V Zala Zalaegerszegi 129 8983
Ormosb nya V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,880 3743
Orosh za T B k s Orosh zi 31,816 5900
Oroszi V Veszpr m Ajkai 144 8458
Oroszl ny T Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 20,249 2840
Oroszl V Baranya S sdi 324 7370
Orosztony V Zala Nagykanizsai 454 8744
Ortah za V Zala Lenti 154 8954
Osli V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 897 9354
Ostffyasszonyfa V Vas Celld m lki 839 9512
Ostoros V Heves Egri 2,351 3326
Oszk V Tolna Vasv ri 698 9825
Oszl r V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 449 3591
Osztop n V Somogy Kaposv ri 863 7444
zd T Borsod-Aba j-Zempl n zdi 38,784 3600
zdfalu V Baranya Sellyei 179 7836
Ozm nb k V Zala Zalaegerszegi 225 8998
Ozora V Tolna Tam si 1,767 7086

,

Name Rank County District Population Post code
cs V Veszpr m Ajkai 236 8292
cs ny V Tolna Szeksz rdi 2,572 7143
cs d V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 3,723 5451
k rit f lp s V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,015 4755
lb V Tolna S rv ri 761 9621
mb ly V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 466 4373
r V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 1,380 4336
rbotty n V Pest Veresegyh zi 5,666 2162
regcsert V B cs-Kiskun Kalocsai 955 6311
reglak V Somogy Lengyelt ti 1,728 8697
rhalom V N gr d Balassagyarmati 1,119 2671
rimagyar sd V Tolna riszentp teri 258 9933
riszentp ter V Tolna riszentp teri 1,309 9941
rk ny V Pest Dabasi 4,978 2377
rm nyes V J sz-Nagykun-Szolnok T r kszentmikl si 1,142 5222
rm nyk t V B k s Szarvasi 525 5556
rtilos V Somogy Csurg i 673 8854
rv nyes V Veszpr m Balatonf redi 157 8242
sag rd V N gr d R ts gi 343 2616
si V Veszpr m V rpalotai 2,189 8161
sk V Veszpr m V rpalotai 2,328 8191
ttev ny V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 2,766 9153
tt m s V Csongr d M rahalmi 809 6784
tv sk nyi V Somogy Nagyat di 904 7511
Name Rank County District Population Post code
P cin V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 1,498 3964
Pacsa V Zala Zalaegerszegi 1,904 8761
P csony V Tolna Vasv ri 313 9823
Pad r V Zala Zalaegerszegi 149 8935
P hi V B cs-Kiskun Kisk r si 1,265 6075
P ka V Zala Lenti 1,282 8956
Pakod V Zala Zalaszentgr ti 998 8799
P kozd V Fej r G rdonyi 2,762 8095
Paks T Tolna Paksi 20,943 7030
Pal V Baranya S sdi 118 7370
P lfa V Tolna Paksi 1,820 7042
P lfiszeg V Zala Zalaegerszegi 214 8917
P lh za V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 1,143 3994
P li V Gy r-Moson-Sopron Csornai 410 9345
Palkonya V Baranya Sikl si 303 7771
P lmajor V Somogy Kaposv ri 340 7561
P lmonostora V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 2,060 6112
Palotabozsok V Baranya Moh csi 1,071 7727
Palot s V N gr d P szt i 1,729 3042
Paloznak V Veszpr m Balatonf redi 401 8229
Paml ny V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 63 3821
Pamuk V Somogy Lengyelt ti 273 8698
P nd V Pest Nagyk tai 2,027 2214
Pankasz V Tolna riszentp teri 485 9937
Pannonhalma T Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 4,022 9090
P nyok V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 100 3898
Panyola V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 642 4913
Pap V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,805 4631
P pa T Veszpr m P pai 33,353 8500
P padereske V Veszpr m P pai 265 8593
P pakov csi V Veszpr m P pai 594 8596
P pasalamon V Veszpr m P pai 403 8594
P patesz r V Veszpr m P pai 1,295 8556
Papkeszi V Veszpr m Veszpr mi 1,646 8183
P poc V Tolna Celld m lki 393 9515
Papos V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 864 4338
P pr d V Baranya Sellyei 202 7838
Par d V Heves P terv s rai 3,720 3240
Par dsasv r V Heves P terv s rai 1,696 3242
Parasznya V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,299 3777
Paszab V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 1,286 4475
P szt T N gr d P szt i 10,279 3060
P sztori V Gy r-Moson-Sopron Csornai 405 9311
Pat V Zala Nagykanizsai 257 8825
Patak V N gr d Balassagyarmati 1,012 2648
Patalom V Somogy Kaposv ri 389 7463
Patapoklosi V Baranya Szigetv ri 389 7922
Patca V Somogy Kaposv ri 72 7477
P tka V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,649 8092
Patosfa V Somogy Barcsi 304 7536
P troha V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 3,027 4523
Patvarc V N gr d Balassagyarmati 652 2668
P ty V Pest Pilisv r sv ri 5,454 2071
P tyod V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 647 4766
P zm nd V Fej r G rdonyi 2,026 2476
P zm ndfalu V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 967 9085
P cel T Pest G d ll i 13,008 2119
Pec l V Tolna S rv ri 810 9754
P cs county seat Baranya P csi 158,942 7600*
P csbagota V Baranya Szentl rinci 120 7951
P csdevecser V Baranya Sikl si 110 7766
P csely V Veszpr m Balatonf redi 554 8245
P csudvard V Baranya P csi 644 7762
P csv rad T Baranya P csv radi 4,087 7720
Pell rd V Baranya P csi 1,984 7831
P ly V Heves Hevesi 9,030 3381
Penc V Pest V ci 1,377 2614
Pen szlek V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,066 4267
P nzesgy r V Veszpr m Zirci 368 8426
Penyige V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 768 4941
P r V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 2,385 9099
Perb l V Pest Pilisv r sv ri 2,139 2074
Pere V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 401 3853
Perecse V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 32 3821
Pereked V Baranya P csv radi 183 7664
Perenye V Tolna Szombathelyi 669 9722
Peresznye V Tolna K szegi 693 9734
Pereszteg V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,377 9484
Perk ta V Fej r Adonyi 4,175 2431
Perkupa V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 930 3756
Per cs ny V Pest Szobi 401 2637
Peterd V Baranya Sikl si 218 7766
P terhida V Somogy Barcsi 194 7582
P teri V Pest Monori 1,905 2209
P terv s ra T Heves P terv s rai 3,387 3250
P tf rd V Veszpr m V rpalotai 4,917 8105
Peth henye V Zala Zalaegerszegi 394 8921
Petneh za V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,972 4542
Pet fib nya V Heves Hatvani 133 3023
Pet fisz ll s V B cs-Kiskun Kiskunf legyh zi 1,623 6113
Pet h za V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,035 9443
Pet mih lyfa V Tolna Vasv ri 249 9826
Petrikereszt r V Zala Zalaegerszegi 434 8984
Petrivente V Zala Letenyei 412 8866
Pettend V Baranya Szigetv ri 170 7972
Piliny V N gr d Sz cs nyi 634 3134
Pilis V Pest Monori 10,905 2721
Pilisborosjen V Pest Pilisv r sv ri 3,143 2097
Piliscsaba V Pest Pilisv r sv ri 6,515 2081
Piliscs v V Kom rom-Esztergom Dorogi 2,357 2519
Pilisj szfalu V Pest Pilisv r sv ri 1,081 2080
Pilismar t V Kom rom-Esztergom Esztergomi 1,996 2028
Pilisv r sv r T Pest Pilisv r sv ri 12,780 2085
Pilissz nt V Pest Pilisv r sv ri 2,203 2095
Pilisszentiv n V Pest Pilisv r sv ri 4,101 2084
Pilisszentkereszt V Pest Szentendrei 2,152 2098
Pilisszentl szl V Pest Szentendrei 956 2009
Pincehely V Tolna Tam si 2,564 7084
Pinkamindszent V Tolna K rmendi 147 9922
Pinnye V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 344 9481
Piricse V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,871 4375
Pirt V B cs-Kiskun Kiskunhalasi 995 6414
Pisk V Baranya Sellyei 296 7838
Pitvaros V Csongr d Mak i 1,529 6914
P csa V Baranya Moh csi 182 7756
Pocsaj V Hajd -Bihar Beretty jfalui 2,727 4125
P csmegyer V Pest Szentendrei 1,244 2017
P cspetri V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny rb tori 1,869 4327
Pog ny V Baranya P csi 1,083 7666
Pog nyszentp ter V Somogy Csurg i 534 8728
P kaszepetk V Zala Zalaegerszegi 1,038 8932
Pol ny V Somogy Kaposv ri 241 7458
Polg r T Hajd -Bihar Polg ri 8,438 4090
Polg rdi T Fej r Sz kesfeh rv ri 6,689 8154
Pom z T Pest Szentendrei 14,818 2013
Porcsalma V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 2,769 4761
Porn ap ti V Tolna Szombathelyi 384 9796
Poroszl V Heves F zesabonyi 10,904 3388
Porp c V Tolna S rv ri 156 9612
Porrog V Somogy Csurg i 256 8858
Porrogszentkir ly V Somogy Csurg i 356 8858
Porrogszentp l V Somogy Csurg i 101 8858
P rszombat V Zala Lenti 362 8986
Porva V Veszpr m Zirci 507 8429
P sfa V Tolna S rv ri 309 9636
Potony V Somogy Barcsi 276 7977
Potyond V Gy r-Moson-Sopron Csornai 99 9324
P l ske V Zala Zalaegerszegi 891 8929
P l skef V Zala Nagykanizsai 478 8773
P rb ly V Tolna Szeksz rdi 613 7142
P rdef lde V Zala Lenti 71 8956
P tr te V Zala Nagykanizsai 308 8767
Pr gy V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 2,637 3925
Pula V Veszpr m Veszpr mi 237 8291
Pusztaap ti V Zala Lenti 41 8986
Pusztaberki V N gr d R ts gi 131 2658
Pusztacsal d V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 259 9373
Pusztacs V Tolna K szegi 164 9739
Pusztadobos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,360 4565
Pusztaederics V Zala Zalaegerszegi 202 8946
Pusztafalu V Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 268 3995
Pusztaf ldv r V B k s Orosh zi 1,914 5919
Pusztahencse V Tolna Paksi 1,086 7038
Pusztakov csi V Somogy Marcali 909 8707
Pusztamagyar d V Zala Letenyei 661 8895
Pusztam rges V Csongr d M rahalmi 1,274 6785
Pusztamiske V Veszpr m Ajkai 487 8455
Pusztamonostor V J sz-Nagykun-Szolnok J szber nyi 1,653 5125
Pusztaottlaka V B k s Mez kov csh zi 448 5665
Pusztaradv ny V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 216 3874
Pusztaszabolcs V Fej r Adonyi 6,327 2490
Pusztaszemes V Somogy Balatonf ldv ri 406 8619
Pusztaszentl szl V Zala Zalaegerszegi 663 8896
Pusztaszer V Csongr d Kisteleki 1,693 6769
Pusztavacs V Pest Dabasi 1,530 2378
Pusztav m V Fej r M ri 2,546 8066
Pusztaz mor V Pest Buda rsi 1,022 2039
Putnok T Borsod-Aba j-Zempl n zdi 7,618 3630
P ski V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 642 9235
P sp khatvan V Pest V ci 1,548 2682
P sp klad ny T Hajd -Bihar P sp klad nyi 16,039 4150
P sp kmoln ri V Tolna Vasv ri 996 9776
P sp kszil gy V Pest V ci 718 2166
Name Rank County District Population Post code
R bacsanak V Gy r-Moson-Sopron Csornai 580 9313
R bacs cs ny V Gy r-Moson-Sopron T ti 593 9136
R bagyarmat V Tolna Szentgotth rdi 886 9961
R bah dv g V Tolna Vasv ri 1,053 9777
R bakec l V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 816 9344
R bapatona V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 2,496 9142
R bapaty V Tolna S rv ri 1,756 9641
R bapord ny V Gy r-Moson-Sopron Csornai 1,135 9146
R basebes V Gy r-Moson-Sopron Csornai 118 9327
R baszentandr s V Gy r-Moson-Sopron Csornai 524 9316
R baszentmih ly V Gy r-Moson-Sopron T ti 521 9135
R baszentmikl s V Gy r-Moson-Sopron T ti 144 9133
R batam si V Gy r-Moson-Sopron Csornai 986 9322
R bat tt s V Tolna Szombathelyi 245 9766
R bcakapi V Gy r-Moson-Sopron Csornai 186 9165
R calm s V Fej r Duna jv rosi 4,102 2459
R ckereszt r V Fej r Ercsi 3,159 2465
R ckeve T Pest R ckevei 9,060 2300
R d V Pest V ci 1,647 2613
R dfalva V Baranya Sikl si 229 7846
R d ck lked V Tolna K rmendi 278 9784
Radosty n V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 670 3776
Rag ly V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 693 3724
Rajka V Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyar v ri 2,616 9224
Rakaca V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 907 3825
Rakacaszend V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 379 3826
Rakamaz T Szabolcs-Szatm r-Bereg Tiszavasv ri 5,161 4465
R k czib nya V N gr d Salg tarj ni 691 3151
R k czifalva V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 5,546 5085
R k czi jfalu V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 2,071 5084
R ksi V Somogy Kaposv ri 517 7464
Ramocsa V Zala Lenti 47 8973
Ramocsah za V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,531 4536
R polt V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 172 4756
Raposka V Veszpr m Tapolcai 227 8300
R sonys pberencs V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 564 3833
R tka V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 1,068 3908
R t t V Tolna Szentgotth rdi 259 9951
Ravazd V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 1,211 9091
Recsk V Heves P terv s rai 4,537 3245
R de V Kom rom-Esztergom Kisb ri 1,532 2886
R dics V Zala Lenti 1,023 8978
Reg c V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 109 3893
Regenye V Baranya P csi 180 7833
Reg ly V Tolna Tam si 1,315 7193
R m V B cs-Kiskun Bajai 1,454 6446
Remetesz l s V Pest Pilisv r sv ri 353 2090
R p shuta V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 549 3559
R pcelak T Tolna S rv ri 2,669 9653
R pceszemere V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 342 9375
R pceszentgy rgy V Tolna Csepregi 134 9623
R pcevis V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 398 9475
Resznek V Zala Lenti 342 8977
R talap V Gy r-Moson-Sopron Gy ri 562 9074
R tk zberencs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,175 4525
R ts g T N gr d R ts gi 3,049 2651
R vf l p V Veszpr m Tapolcai 1,118 8253
R vle nyv r V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 622 3976
Rezi V Zala Keszthely H v zi 1,100 8373
Ricse V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 1,950 3974
Rig cs V Veszpr m S megi 183 8348
Rigy c V Zala Letenyei 527 8883
Rim c V N gr d Sz cs nyi 1,929 3177
Rinyabeseny V Somogy Nagyat di 233 7552
Rinyakov csi V Somogy Kaposv ri 180 7527
Rinyaszentkir ly V Somogy Nagyat di 428 7513
Rinya jlak V Somogy Barcsi 338 7556
Rinya jn p V Somogy Barcsi 58 7584
Rohod V Szabolcs-Szatm r-Bereg Baktal r nth zai 1,319 4563
Rom nd V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 332 8434
Romh ny V N gr d R ts gi 2,462 2654
Romonya V Baranya P csi 423 7742
R zsafa V Baranya Szigetv ri 418 7914
Rozs ly V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 814 4971
R zsaszentm rton V Heves Hatvani 1,631 3033
R jt kmuzsaj V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 507 9451
R n k V Tolna Szentgotth rdi 494 9954
R szke V Csongr d Szegedi 3,299 6758
Rudab nya V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 2,952 3733
Rudolftelep V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 806 3742
Rum V Vas Szombathelyi 1,280 9766
Ruzsa V Csongr d M rahalmi 2,824 6786
Name Rank County District Population Post code
S g jfalu V N gr d Salg tarj ni 1,028 3162
S gv r V Somogy Si foki 1,790 8654
Saj b bony V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 3,140 3792
Saj ecseg V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,055 3793
Saj galg c V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 400 3636
Saj hidv g V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,100 3576
Saj iv nka V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 619 3720
Saj k polna V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 441 3773
Saj kaza V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 3,636 3720
Saj kereszt r V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,538 3791
Saj l d V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 3,074 3572
Saj l szl falva V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 462 3773
Saj mercse V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 276 3656
Saj n meti V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 596 3652
Saj r s V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 1,176 3586
Saj p lfala V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 809 3714
Saj petri V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 1,510 3573
Saj p sp ki V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 588 3653
Saj senye V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 452 3712
Saj szentp ter T Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 13,252 3770
Saj sz ged V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 2,355 3599
Saj v mos V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 2,250 3712
Saj velezd V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 909 3656
Sajtosk l V Tolna Csepregi 442 9632
Salf ld V Veszpr m Tapolcai 62 8256
Salg tarj n county seat N gr d Salg tarj ni 44,423 3100
Salk vesk t V Tolna Szombathelyi 432 9742
Salomv r V Zala Zalaegerszegi 596 8995
S ly V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 2,234 3425
S mod V Baranya Sellyei 226 7841
S msonh za V N gr d B tonyterenyei 286 3074
Sand V Zala Nagykanizsai 482 8824
S ndorfalva V Csongr d Szegedi 7,954 6762
S ntos V Somogy Kaposv ri 591 7479
S p V Hajd -Bihar P sp klad nyi 1,046 4176
S r nd V Hajd -Bihar Derecske L tav rtesi 2,327 4272
S razsad ny V Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 262 3942
S rbog rd T Fej r S rbog rdi 13,432 7000
S regres V Fej r S rbog rdi 821 7014
S rfimizd V Tolna Vasv ri 108 9813
S rhida V Zala Zalaegerszegi 812 8944
S ris p V Kom rom-Esztergom Dorogi 2,949 2523
Sarkad T B k s Sarkadi 10,985 5720
Sarkadkereszt r V B k s Sarkadi 1,863 5731
S rkeresztes V Fej r Sz kesfeh rv ri 1,478 8051
S rkereszt r V Fej r Abai 2,516 8125
S rkeszi V Fej r Sz kesfeh rv ri 591 8144
S rmell k V Zala Keszthely H v zi 1,848 8391
S rok V Baranya Moh csi 168 7781
S rosd V Fej r Abai 3,473 2433
S rospatak T Borsod-Aba j-Zempl n S rospataki 14,505 3950
S rpilis V Tolna Szeksz rdi 707 7145
S rr tudvari V Hajd -Bihar P sp klad nyi 3,063 4171
Sarr d V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,000 9435
S rszent gota V Fej r Abai 1,391 8126
S rszentl rinc V Tolna Paksi 1,033 7047
S rszentmih ly V Fej r Sz kesfeh rv ri 2,833 8143
Sarud V Heves F zesabonyi 5,164 3386
S rv r T Tolna S rv ri 15,545 9600
S sd T Baranya S sdi 3,548 7370
S ska V Veszpr m Tapolcai 277 8308
S ta V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,395 3659
S toralja jhely T Borsod-Aba j-Zempl n S toralja jhelyi 17,992 3980
S torhely V Baranya Moh csi 710 7785
S voly V Somogy Marcali 529 8732
S V Tolna Szombathelyi 1,156 9789
Segesd V Somogy Nagyat di 2,694 7562
Selyeb V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 495 3809
Sellye T Baranya Sellyei 3,096 7960
Semj n V Borsod-Aba j-Zempl n Bodrogk zi 447 3974
Semj nh za V Zala Letenyei 704 8862
S nye V Zala Zalaszentgr ti 42 8788
S ny V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ny regyh zai 1,399 4533
Sereg lyes V Fej r Abai 4,642 8111
Ser nyfalva V Borsod-Aba j-Zempl n zdi 1,101 3729
S rseksz l s V Somogy Tabi 161 8660
Sik tor V Gy r-Moson-Sopron Pannonhalmi 341 8439
Sikl s T Baranya Sikl si 10,292 7800
Sikl sbodony V Baranya Sikl si 142 7814
Sikl snagyfalu V Baranya Sikl si 433 7823
Sima V Borsod-Aba j-Zempl n Aba j Hegyk zi 23 3881
Simas g V Tolna Csepregi 624 9633
Simonfa V Somogy Kaposv ri 413 7474
Simontornya T Tolna Tam si 4,608 7081
Si ag rd V Tolna Szeksz rdi 1,420 7171
Si fok T Somogy Si foki 23,622 8600
Si jut V Somogy Si foki 545 8652
Sirok V Heves P terv s rai 6,339 3332
Sitke V Tolna S rv ri 681 9671
Sobor V Gy r-Moson-Sopron T ti 327 9315
Sokor p tka V Gy r-Moson-Sopron T ti 1,061 9112
Solt T B cs-Kiskun Kalocsai 7,087 6320
Soltszentimre V B cs-Kiskun Kisk r si 1,438 6223
Soltvadkert T B cs-Kiskun Kisk r si 7,771 6230
S ly V Veszpr m Veszpr mi 406 8193
Solym r V Pest Pilisv r sv ri 9,118 2083
Som V Somogy Si foki 719 8655
Somberek V Baranya Moh csi 1,550 7728
Soml jen V Veszpr m Ajkai 313 8478
Soml sz l s V Veszpr m Ajkai 711 8483
Soml v s rhely V Veszpr m Ajkai 1,125 8481
Soml vecse V Veszpr m Ajkai 97 8484
Somodor V Somogy Kaposv ri 444 7454
Somogyacsa V Somogy Tabi 229 7283
Somogyap ti V Baranya Szigetv ri 567 7922
Somogyaracs V Somogy Barcsi 232 7584
Somogyaszal V Somogy Kaposv ri 786 7452
Somogybabod V Somogy Fony di 523 8684
Somogyb kk sd V Somogy Csurg i 117 8858
Somogycsics V Somogy Csurg i 230 8726
Somogyd r cske V Somogy Tabi 196 7284
Somogyegres V Somogy Tabi 238 8660
Somogyfajsz V Somogy Marcali 548 8708
Somogygeszti V Somogy Kaposv ri 592 7455
Somogyh rs gy V Baranya Szigetv ri 500 7925
Somogyhatvan V Baranya Szigetv ri 407 7921
Somogyj d V Somogy Kaposv ri 1,645 7443
Somogymeggyes V Somogy Tabi 597 8673
Somogys mson V Somogy Marcali 810 8733
Somogys rd V Somogy Kaposv ri 1,361 7435
Somogysimonyi V Somogy Marcali 85 8737
Somogyszentp l V Somogy Marcali 807 8705
Somogyszil V Somogy Kaposv ri 827 7276
Somogyszob V Somogy Nagyat di 1,773 7563
Somogyt r V Somogy Fony di 430 8683
Somogyudvarhely V Somogy Csurg i 1,202 7515
Somogyv mos V Somogy Lengyelt ti 806 8699
Somogyv r V Somogy Lengyelt ti 2,013 8698
Somogyviszl V Baranya Szigetv ri 272 7922
Somogyzsitfa V Somogy Marcali 662 8734
Sonk d V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 717 4954
Soponya V Fej r Abai 2,057 8123
Sopron city w. county rights Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 55,932 9400
Sopronhorp cs V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 859 9463
Sopronk vesd V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 1,213 9483
Sopronn meti V Gy r-Moson-Sopron Csornai 285 9325
Sorkifalud V Tolna Szombathelyi 676 9774
Sorkik polna V Tolna Szombathelyi 266 9774
Sorm s V Zala Nagykanizsai 911 8881
Sorokpol ny V Tolna Szombathelyi 842 9773
S sharty n V N gr d Salg tarj ni 958 3131
S sk t V Fej r V li 2,975 2038
S st falva V Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 305 3716
S svertike V Baranya Sellyei 218 7960
S tony V Tolna S rv ri 696 9681
S jt r V Zala Zalaegerszegi 1,628 8897
S pte V Tolna Szombathelyi 821 9743
S r d V Fej r M ri 440 8072
Sukor V Fej r G rdonyi 923 8096
Sumony V Baranya Szentl rinci 508 7960
S r V Kom rom-Esztergom Kisb ri 1,332 2889
Surd V Zala Nagykanizsai 690 8856
S k sd V B cs-Kiskun Bajai 4,025 6346
S lys p V Pest Monori 7,832 2241
S meg T Veszpr m S megi 6,784 8330
S megcsehi V Zala Zalaszentgr ti 647 8357
S megpr ga V Veszpr m S megi 692 8351
S tt V Kom rom-Esztergom Esztergomi 2,011 2543

Sz

Name Rank County District Population Post code
Szabadbatty n V Fej r Sz kesfeh rv ri 4,544 8151
Szabadegyh za V Fej r Adonyi 2,230 2432
Szabadh dv g V Fej r Enyingi 984 8138
Szabadi V Somogy Kaposv ri 335 7253
Szabadk gy s V B k s Gyulai 3,030 5712
Szabadsz ll s T B cs-Kiskun Kunszentmikl i 6,701 6080
Szabadszentkir ly V Baranya Szentl rinci 784 7951
Szab s V Somogy Nagyat di 616 7544
Szabolcs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Tiszavasv ri 425 4467
Szabolcsb ka V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,291 4547
Szabolcsveresmart V Szabolcs-Szatm r-Bereg Kisv rdai 1,765 4496
Szada V Pest G d ll i 3,434 2111
Sz gy V Baranya S sdi 187 7383
Szajk V Baranya Moh csi 794 7753
Szajla V Heves P terv s rai 870 3334
Szajol V J sz-Nagykun-Szolnok T r kszentmikl si 4,060 5081
Szak csi V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 148 3786
Szakad t V Tolna Tam si 316 7071
Szak ld V Borsod-Aba j-Zempl n Tisza jv rosi 567 3596
Szak ly V Tolna Tam si 1,694 7192
Szakcs V Tolna Domb v ri 1,026 7213
Szakm r V B cs-Kiskun Kalocsai 1,384 6336
Szakny r V Tolna riszentp teri 73 9934
Szakoly V Szabolcs-Szatm r-Bereg Nagyk ll i 2,902 4234
Szakony V Gy r-Moson-Sopron Sopron Fert di 524 9474
Szakonyfalu V Vas Szentgotth rdi 369 9983
Sz kszend V Kom rom-Esztergom Oroszl nyi 1,521 2856
Szalaf V Tolna riszentp teri 237 9942
Szal nta V Baranya P csi 1,178 7811
Szalapa V Zala Zalaszentgr ti 233 8341
Szalaszend V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 1,163 3863
Szalatnak V Baranya Koml i 413 7334
Sz lka V Tolna Szeksz rdi 580 7121
Szalkszentm rton V B cs-Kiskun Kunszentmikl i 3,009 6086
Szalmatercs V N gr d Salg tarj ni 518 3163
Szalonna V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 1,066 3754
Szamosangyalos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 601 4767
Szamosbecs V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 389 4745
Szamosk r V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 449 4721
Szamoss lyi V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 766 4735
Szamostat rfalva V Szabolcs-Szatm r-Bereg Csengeri 342 4746
Szamos jlak V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 428 4734
Szamosszeg V Szabolcs-Szatm r-Bereg M t szalkai 2,046 4824
Szanda V N gr d Balassagyarmati 715 2697
Szank V B cs-Kiskun Kiskunmajsai 2,545 6131
Sz nt d V Somogy Balatonf ldv ri 370 8622
Szany V Gy r-Moson-Sopron Csornai 2,269 9317
Sz p r V Veszpr m Zirci 563 8423
Szaporca V Baranya Sikl si 267 7843
Sz r V Fej r Bicskei 1,683 2066
Sz r sz V Baranya Koml i 58 7184
Sz razd V Tolna Tam si 282 7063
Sz rf ld V Gy r-Moson-Sopron Kapuv ri 852 9353
Sz rliget V Kom rom-Esztergom Tatab nyai 2,181 2067
Szarvas T B k s Szarvasi 18,475 5540
Szarvasgede V N gr d P szt i 451 3051
Szarvaskend V Tolna K rmendi 240 9913
Szarvask V Heves Egri 1,257 3323
Sz szberek V J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 952 5053
Sz szfa V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 182 3821
Sz szv r V Baranya Koml i 2,696 7349
Szatm rcseke V Szabolcs-Szatm r-Bereg Feh rgyarmati 1,558 4945
Sz tok V N gr d R ts gi 558 2656
Szatta V Tolna riszentp teri 79 9938
Szatymaz V Csongr d Szegedi 4,323 6763
Szava V Baranya Sikl si 362 7813
Sz zhalombatta T Pest Buda rsi 17,277 2440
Szeb ny V Baranya Moh csi 473 7725
Sz cs nke V N gr d Balassagyarmati 271 2692
Sz cs ny T N gr d Sz cs nyi 6,479 3170
Sz cs nyfelfalu V N gr d Sz cs nyi 517 3135
Sz csisziget V Zala Lenti 260 8879
Szederk ny V Baranya Moh csi 1,854 7751
Szedres V Tolna Szeksz rdi 2,499 7056
Szeged county seat Csongr d Szegedi 162,860 6700*
Szegerd V Somogy Marcali 273 8732
Szeghalom T B k s Szeghalmi 10,151 5520
Szegi V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 338 3918
Szegilong V Borsod-Aba j-Zempl n Tokaji 234 3918
Szegv r V Csongr d Szentesi 4,937 6635
Sz kely V Szabolcs-Szatm r-Bereg Ibr ny Nagyhal szi 1,116 4534
Sz kelyszabar V Baranya Moh csi 644 7737
Sz kesfeh rv r county seat Fej r Sz kesfeh rv ri 102,670 8000
Sz kkutas V Csongr d H dmez v s rhelyi 2,632 6821
Szeksz rd county seat Tolna Szeksz rdi 35,323 7100
Szeleste V Tolna S rv ri 696 9622
Szelev ny V J sz-Nagykun-Szolnok Kunszentm rtoni 1,224 5476
Szell V Baranya P csv radi 179 7661
Szemely V Baranya P csi 457 7763
Szemenye V Tolna Vasv ri 359 9685
Szemere V Borsod-Aba j-Zempl n Encsi 390 3866
Szendehely V N gr d R ts gi 1,466 2640
Szendr T Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 4,372 3752
Szendr l d V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 1,832 3751
Szenna V Somogy Kaposv ri 760 7477
Szenta V Somogy Csurg i 467 8849
Szentantalfa V Veszpr m Balatonf redi 416 8272
Szentbal zs V Somogy Kaposv ri 344 7472
Szentb kk lla V Veszpr m Tapolcai 238 8281
Szentborb s V Somogy Barcsi 134 7918
Szentd nes V Baranya Szigetv ri 324 7913
Szentdomonkos V Heves P terv s rai 1,840 3259
Szente V N gr d R ts gi 368 2655
Szenteg t V Baranya Szigetv ri 414 7915
Szentendre T Pest Szentendrei 23,119 2000
Szentes T Csongr d Szentesi 30,862 6600
Szentg l V Veszpr m Veszpr mi 2,867 8444
Szentg losk r V Somogy Kaposv ri 614 7465
Szentgotth rd T Vas Szentgotth rdi 9,056 9970
Szentgy rgyv r V Zala Keszthely H v zi 329 8393
Szentgy rgyv lgy V Zala Lenti 485 8975
Szentimrefalva V Veszpr m S megi 225 8475
Szentistv n V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 2,672 3418
Szentistv nbaksa V Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 295 3844
Szentjakabfa V Veszpr m Balatonf redi 118 8272
Szentkatalin V Baranya Szentl rinci 155 7681
Szentkir ly V B cs-Kiskun Kecskem ti 1,989 9719
Szentkir lyszabadja V Veszpr m Balatonalm di 2,122 8225
Szentkozmadombja V Zala Zalaegerszegi 101 8947
Szentl szl V Baranya Szigetv ri 878 7936
Szentliszl V Zala Letenyei 343 8893
Szentl rinc T Baranya Szentl rinci 7,258 7940
Szentl rinck ta V Pest Nagyk tai 1,938 2255
Szentmargitfalva V Zala Letenyei 121 8872
Szentm rtonk ta V Pest Nagyk tai 4,811 2254
Szentp terfa V Tolna Szombathelyi 1,049 9799
Szentp terf lde V Zala Lenti 149 8953
Szentp terszeg V Hajd -Bihar Beretty jfalui 1,216 4121
Szentp ter r V Zala Zalaegerszegi 1,056 8762
Szeny r V Somogy Marcali 326 8717
Szepetnek V Zala Nagykanizsai 1,789 8861
Szerecseny V Gy r-Moson-Sopron T ti 903 8544
Szeremle V B cs-Kiskun Bajai 1,560 6512
Szerencs T Borsod-Aba j-Zempl n Szerencsi 10,184 3900
Szerep V Hajd -Bihar P sp klad nyi 1,676 4163
Szerg ny V Tolna Celld m lki 408 9523
Szigetbecse V Pest R ckevei 1,314 2321
Szigetcs p V Pest R ckevei 2,348 2317
Szigethalom V Pest R ckevei 13,151 2315
Szigetmonostor V Pest Szentendrei 1,713 2015
Szigetszentm rton V Pest R ckevei 1,880 2318
Szigetszentmikl s T Pest R ckevei 24,678 2310
Sziget jfalu V Pest R ckevei 2,086 2319
Szigetv r T Baranya Szigetv ri 11,392 7900
Szigliget V Veszpr m Tapolcai 935 8264
Szihalom V Heves F zesabonyi 3,417 3377
Szij rt h za V Zala Lenti 51 8969
Sziksz T Borsod-Aba j-Zempl n Sziksz i 5,988 3800
Szil V Gy r-Moson-Sopron Csornai 1,337 9326
Szil gy V Baranya P csv radi 326 7664
Szilaspogony V N gr d Salg tarj ni 401 3125
Szils rk ny V Gy r-Moson-Sopron Csornai 711 9312
Szilv gy V Zala Lenti 237 8986
Szilv s V Baranya P csi 194 7833
Szilv sv rad V Heves B lap tfalvai 3,782 3348
Szilv sszentm rton V Somogy Kaposv ri 233 7477
Szin V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 785 3761
Szinpetri V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 249 3761
Szir k V N gr d P szt i 1,196 3044
Szirmabeseny V Borsod-Aba j-Zempl n Miskolci 4,729 3711
Szob T Pest Szobi 2,969 2628
Szokolya V Pest V ci 1,738 2624
Sz l d V Somogy Balatonf ldv ri 615 8625
Szolnok county seat J sz-Nagykun-Szolnok Szolnoki 76,986 5000
Szombathely county seat Tolna Szombathelyi 81,113 9700
Szom d V Kom rom-Esztergom Tatai 2,044 2896
Szomolya V Borsod-Aba j-Zempl n Mez k vesdi 1,724 3411
Szomor V Kom rom-Esztergom Tatab nyai 1,077 2822
Szorgalmatos V Szabolcs-Szatm r-Bereg Tiszavasv ri 926 4441
Szorosad V Somogy Tabi 107 7285
Sz c V Veszpr m Ajkai 448 8452
Sz ce V Tolna riszentp teri 424 9935
Sz d V Pest V ci 3,049 2134
Sz dliget V Pest V ci 4,233 2133
Sz gliget V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 758 3762
Sz ke V Baranya P csi 168 7833
Sz k d V Baranya P csi 401 7763
Sz kedencs V Somogy Marcali 341 8736
Sz l sard V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 137 3757
Sz l sgy r k V Somogy Lengyelt ti 1,222 8692
Sz r ny V Baranya Szigetv ri 73 7976
Sz cs V Heves B lap tfalvai 849 3341
Szuha V N gr d B tonyterenyei 743 3154
Szuhaf V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 194 3726
Szuhak ll V Borsod-Aba j-Zempl n Kazincbarcikai 1,036 3731
Szuhogy V Borsod-Aba j-Zempl n Edel nyi 1,263 3734
Szulim n V Baranya Szigetv ri 274 7932
Szulok V Somogy Barcsi 715 7539
Szurdokp sp ki V N gr d P szt i 1,949 3064
Sz csi V Heves Gy ngy si 1,738 3034
Sz gy V N gr d Balassagyarmati 1,465 2699
Sz r V Baranya Moh csi 309 7735
OutOfMemoryError


Source: Wikipedia | The above article is available under the GNU FDL. | Edit this articleSearch for List of populated places in Hungary in Tutorials
Search for List of populated places in Hungary in Encyclopedia
Search for List of populated places in Hungary in Videos
Search for List of populated places in Hungary in Books
Search for List of populated places in Hungary in Software
Search for List of populated places in Hungary in DVDs
Search for List of populated places in Hungary in Store
Advertisement
List of populated places in Hungary in Encyclopedia
List_of_populated_places_in_Hungary top List_of_populated_places_in_Hungary

Home - Add TutorGig to Your Site - Disclaimer

©2011-2013 TutorGig.info All Rights Reserved. Privacy Statement